Finnpilot vuosiraportti 2020

YMPÄRISTÖ

Suomalainen saaristo on maailman haastavimpia ympäristöjä laivojen navigointiin. Paikalliset olosuhteet tunteva luotsi on aluksen päällikölle korvaamaton apu turvalliseen väylänavigointiin ja satamaohjailuun.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Saapuessaan avomereltä väylän päähän iso alus joutuu itselleen erittäin haastavaan ympäristöön: tilaa väylällä on niukalti, vedet ovat matalia ja kivikkoisia eikä navigointivirheisiin ole varaa. Öljy- tai kemikaalipäästöön johtavan meriliikenneonnettomuuden seuraukset herkälle saaristoluonnolle ja sen ekosysteemeille voisivat olla tuhoisia. Luotsauksen avulla väylänavigoinnissa kyetään välttämään poikkeustilanteita, jotka voisivat johtaa laivojen karilleajoon tai yhteentörmäykseen. Kun alukset liikkuvat väylällä suunnitellusti ja hallitusti, vakavan ympäristöonnettomuuden riski pienenee merkittävästi.

Luotsien laivoista, väyläympäristöstä, olosuhteista ja liikenteen toimivuudesta tekemät poikkeamahavainnot tarkentavat ja täydentävät meriliikenteen riskikuvaa. Tunnistettuihin uhkiin on mahdollista reagoida korjaavin toimenpitein.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Tavoittelemme toimintamme ympäristövaikutusten eli energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen minimointia. Olemme sitoutuneet ympäristön suojelemiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta. Asetamme myös vuosittain toiminnallemme tavoitteet, joilla jatkuva kehittyminen varmistetaan.

Finnpilotin ympäristövaikutusten arvioinnissa on tunnistettu toiminnan vaikutukset, joista merkittävimmät ovat:

 • Viranomaisten saama poikkeamatieto laivojen turvallisuuspuutteista
 • Veneiden polttoainekulutus ja CO2-päästöt, etenkin jäissä kulkiessa
 • Alusten sähkönkulutus satamassa ollessa
 • Mahdolliset teknisistä vioista ja virheistä aiheutuvat polttoainepäästöt
 • Kiinteistöjen jätevedet
 • Ympäristö- ja energiatehokkuuden kehittäminen

Yhtiön kehittämistyötä ohjaa ympäristö- ja energiatehokkuuden osalta kehittämisohjelma, jossa on mukana seuraavia kohteita ja tavoitteita:

 • Tipattomien tankkausjärjestelmien hankinta
 • Tarpeettoman koneen lohkolämmityksen välttäminen
 • Standardimatka-aikojen määrittely ja kuljetussuunnittelu
 • Sähkönkäyttökohteiden mukainen kulutusmittaus
 • Ympäristövaikutukset
 • Ympäristö- ja energiatehokkuuden kehittämisohjelma
 • Ympäristöpolitiikan poiminnat
 • Ympäristötehokkuusjärjestelmän rakentaminen, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

Vuoden 2019 aikana yhtiö aloitti ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmien sisäiset ja ulkoiset auditoinnit valmistautuessaan järjestelmien sertifiointiin vuoden 2020 alussa.

Puhtaampia kiinteistöjä ja kalustoa

Luotsiasemien lämmitykseen tarvitaan energiaa ja vene- ja autokuljetuksissa kuluu polttoainetta. Luotsauksen kappale- ja merimailimäärien lasku vuonna 2019 (edellisvuoteen verrattuna -2% ja -2,8%) näkyi laskeneina kulutus- ja päästölukemina, mutta kulutus ja päästöt laskivat myös luotsausmääriin suhteutettuna -1,4 %.

Finnpilotilla oli käytössä yhteensä 26 luotsi- ja tukiasemaa. Omien kiinteistöjen lämmitys tapahtuu valtaosin uusiutuvalla energialla, jota tuotetaan maalämpö- ja lämpöpumpputekniikoilla. Kaikki saaristokohteemme ovat erittäin kattavan jätevedenpuhdistuksen piirissä.

Kuljetuskaluston suunnitelmallinen uudistaminen ja kunnossapito vähentävät käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Taloudellinen ajotapa, valmistajan ohjeiden mukainen moottoreiden käyttö ja riittävän ajan varaaminen luotsinkuljetuksiin ovat peruskeinoja polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen minimointiin. Optimaalinen käyttö auttaa myös välttämään moottorien turhaa kulumista ja siitä syntyviä haittoja. Finnpilotilla kaluston käytön tavoitteet määritellään toimipaikkakohtaisesti Fleet IoT -järjestelmään, joka kerää kone- ja paikkatiedot ja muodostaa käyttöraportit automaattisesti.

Kaluston potentiaalinen käyttöikä pyritään hyödyntämään täysimääräisesti, turvallisuudesta tinkimättä. Uuteen kalustoon ja olemassa olevan kaluston elinkaaripidennyksiin investoidaan tasaisesti ja suunnitelmallisesti. Vuonna 2019 käyttöönotetun L237-veneen moottorien ja propulsion eli työntövoimaa tuottavan järjestelmän uudistaminen vähensi käyttöprofiililla laskettuna veneen polttoaineenkulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä 17 %. L240:n vastaavan projektin kulutussäästö oli 5,1 %.

Vanhaa kalustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään. Vuoden 2019 aikana myytiin uusille omistajille yksi vuonna 1994 valmistunut nopea luotsivene.