Raportointiperiaatteet

Finnpilot Pilotage Oy noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan valtion omistajaohjauksen laatimaa raportointimallia, joka on julkaistu valtioneuvoston vuonna 2011 antaman periaatepäätöksen yhteydessä. Listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille tarkoitettua ohjeistusta täydentää vuonna 2016 annettu suositus.

Tunnuslukujen osalta olemme keskittyneet raportoimaan kaikille raportoiville valtionyhtiöille yhteiset pakolliset tunnusluvut. Täydentäviä ja valinnaisia tunnuslukuja sekä kuvauksia on liitetty mukaan siltä osin kuin tiedot ovat yhtiön toiminnan kannalta olennaisia.

Olemme raportoineet yritysvastuusta vuodesta 2012 alkaen. Tähän asti olemme julkaisseet raportin pdf-muodossa verkkosivuillamme, joilta löytyvät myös aiempien vuosien raportit. Vuoden 2018 raportti on ensimmäinen kokonaan verkkoon toteutettu julkaisumme.

Vuosiraporttimme on suunnattu erityisesti keskeisille sidosryhmille, joita ovat muun muassa yhtiön asiakkaat ja oma henkilöstö. Heidän kannaltaan tärkeitä ovat varsinkin yrityksen talouteen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät kuvaukset ja tunnusluvut. Muille sidosryhmille tämä raportti pyrkii kertomaan luotsauspalvelujen vaikuttavuudesta ja merkityksestä nyky-yhteiskunnassa sekä yhtiön toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Toivomme vuosiraporttimme palvelevan myös päätöksentekijöitä ja tavallisia kansalaisia. Olemme pyrkineet avaamaan luotsauksen myönteisiä vaikutuksia niin taloudelliselle hyvinvoinnille kuin ympäristönsuojelullekin.

Raportin laskentarajat ja kattavuus

Raportti koskee vuotta 2018 ja Finnpilot Pilotage Oy:tä. Finnpilotin yhdessä Arctia Oy:n kanssa omistaman tytäryhtiön, Ice Advisors Oy:n, lukuja ei ole mukana raportissa.

Raportissa on annettu vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta, mikäli se on laskentateknisesti ollut mahdollista.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Talouden tunnusluvut on laskettu Suomen kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edellyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) sen mukaan kuin valtioneuvoston kanslian periaatepäätös edellyttää.

Verojalanjäljen raportointi perustuu valtion omistajaohjauksen antamaan ohjeistukseen, joka on laadittu valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointia varten.