Hankintatoimen vastuullisuus ja eettiset ohjeet

Pyrimme meille asetettuihin tavoitteisiin arvojemme mukaisesti ja eettisesti, eli oikeaksi katsotulla tavalla. Tapamme toimia kertoo, millainen yhteisö olemme. Toimintaamme ohjaavat oikeudet ja velvollisuudet on linjattu Finnpilotin eettisissä ohjeissa.

Kunnioitamme ja noudatamme kaikessa toiminnassamme niitä Suomessa voimassa olevia lakeja, sopimuksia ja määräyksiä, jotka asettavat puitteet toiminnallemme. Kirjanpidossa ja taloudellisessa raportoinnissa noudatamme voimassa olevia kirjanpitoperiaatteita ja normeja. Huolehdimme siitä, että taloudelliset raportit ovat oikeat ja täsmälliset, ja että viestimme niistä selkeästi ja läpinäkyvästi.

Olemme rehellisiä ja avoimia hankinnoissamme. Kilpailutamme hankintamme julkisen hankintalainsäädännön mukaisesti. Emme myöskään hyväksy määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Edellytämme, että myös sopimuskumppanimme toimivat näin. Mikäli alihankintaan liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia tai niiden riski on olemassa, on kyseisen alihankkijan oltava niistä tietoinen ja raportoitava niistä Finnpilotille.

Yhtiö ja sen palveluksessa olevat henkilöt eivät ota vastaan laittomia etuuksia tai lahjuksia. Finnpilot ei ota puoluepoliittisesti kantaa eikä estä työntekijöitänsä osallistumasta yhteiskunnalliseen toimintaan, jääviyssäännökset huomioiden.