Hallinnointi

Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja luotsausasetuksessa.

Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Lisäksi Finnpilot omistaa 60 % meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice Advisors -yhtiöstä.

Valtioneuvoston kanslia vastaa Finnpilotin omistajaohjauksesta. Omistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain nojalla kuuluvista asioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla Finnpilotin toimialan, johtamisen tai liiketalouden asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi se ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoiminnalliset päätökset. Hallitus on asettanut toimintansa tueksi henkilöstö- ja tarkastusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet on lueteltu hallituksen toimintakertomuksessa. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan lähin esimies. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön toiminnasta ja vastaa liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Finnpilotin johtoryhmä on toimitusjohtajaa avustava elin. Johtoryhmän jäseniä ovat yksiköiden johtajat. Yhtiön viestintäpäällikkö osallistuu johtoryhmän työskentelyyn.

Finnpilotin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiö, yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Finnpilotilla ei ole tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavia liiketoimia lähipiirin kanssa.