Sidosryhmätutkimus ja arviot olennaisuudesta

Vuonna 2018 toteutettiin Finnpilotin joka toinen vuosi tehtävä asiakas- ja sidosryhmätutkimus. Tutkimus teetettiin sähköisenä kyselynä elo-syyskuussa. Tavoitteena oli selvittää sidosryhmien ja asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaamme sekä löytää kehittämistä vaativia kohteita.

Tyytyväisyys Finnpilotiin pysynyt hyvällä tasolla

Asiakas- ja sidosryhmätutkimukseen osallistui 97 vastaajaa (vuonna 2016: 82 vastaajaa), jotka edustivat Finnpilotin tärkeimpiä sidosryhmiä.

Vastaajaryhmistä suurimpia olivat meklarit (35,1 % kaikista vastaajista) sekä satamat (21,6 %). Seuraavaksi suurimmat vastaajaryhmät olivat yhteistyökumppanit (12,4 %), viranomaiset (9,3 %) sekä varustamot (8,2 %).

Asteikolla 1–7 Finnpilotin kokonaisarvosanaksi muodostui 5,9 (vuonna 2016: 6,0). Toimintamme onnistuneimmiksi tekijöiksi nousivat seuraavat:

  • ammattitaito (arvosana 6,3),
  • luotsauksen tuottama turvallisuus (arvosana 6,2),
  • yhteydenpito luotsinvälitykseen (arvosana 6,2) sekä
  • palvelun luotettavuus (arvosana 6,1).

Kumppanina Finnpilotiin ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä 52 % ja melko tyytyväisiä 46 %. Erittäin tyytymättömiä ei ollut lainkaan. Useampien maiden luotsauspalveluja käyttävistä vastaajista 54 % arvioi Finnpilotin palvelun olevan parempaa kuin muiden Euroopan toimijoiden. Muita maita heikommaksi palveluja ei arvioinut yksikään vastaaja.

Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen tekemisen lisäksi mittaamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä aluksilta mPilot-järjestelmän kautta. Toimintamme saamat arvosanat ovat pysyneet erinomaisella tasolla.

Aluksilla koetaan luotsauksen parantavan merkittävästi turvallisuutta.
Aluksilla koetaan luotsauksen parantavan merkittävästi turvallisuutta.

Olennaisuusanalyysissä tunnistetut tekijät sidosryhmien arvioitavina

Finnpilotin johdon olennaisuusanalyysissa tunnistamat vastuullisuusnäkökohdat asetettiin vuoden 2018 asiakas- ja sidosryhmätutkimuksessa vastaajien arvioitaviksi.

Asteikolla 1–7 sidosryhmät arvottivat vastuullisuusnäkökohdista merkityksellisimmiksi:

  • luotsauksen tuottaman turvallisuuden (merkityksellisyys arvioitiin arvosanalla 6,7),
  • asiakaskeskeisen toimintatavan (arvosana 6,4) sekä
  • ympäristöhaittojen ehkäisyn (arvosana 6,4).

Vastuullisuusnäkökohdista Finnpilot on tutkimuksen mukaan onnistunut parhaiten turvallisuuden tuottamisessa (arvosana 6,2). Ympäristöhaittojen ehkäisystä saimme arvosanaksi 6,0. Olennaisuusanalyysissä merkityksellisimmiksi tunnistetuista tekijöistä meillä on eniten parannettavaa asiakaskeskeisessä toimintatavassa, jonka osalta saimme onnistumisarvosanan 5,7. Kuilu merkityksellisyyden ja onnistumisen välillä oli arvioiduista näkökohdista suurin. Vuonna 2019 tulemmekin pohtimaan asiakaskokemuksen kehittämistä osana strategiaamme.

Tulokset vahvistavat, että olemme vastuullisuusasioissa oikealla tiellä, mutta sidosryhmien odotuksiin vastaamisessa on vielä haasteita. Olennaisuusanalyysin tulokset antavat tärkeää tukea tulevaisuuden vastuullisuustyöhön.

Tutkimuksen toteutti Innolink.