Aktiivinen dialogi henkilöstön kanssa

Henkilöstön kanssa käytävä vuoropuhelu ja keskinäiseen jakamiseen rohkaiseva toimintakulttuuri ovat strategiassamme vahvassa roolissa. Tahtotilana on tehdä asioita yhdessä, henkilöstön ja johdon keskinäisen luottamuksen varassa.

Vahvistamme dialogia ja toisiltamme oppimista

Merenkulun parhaista osaajista koostuva henkilöstömme on paitsi yksi merkittävimmistä sidosryhmistämme, myös Finnpilotin keskeisin voimavara. Ylhäältä päin ei kyetä johtamaan ja panemaan täytäntöön kuin murto-osa kentältä tulevista kehitysideoista. Kehittääksemme toimintaamme aidosti ja laajalla rintamalla henkilöstölle on annettava yhä enemmän työkaluja asioiden eteenpäin viemiseen.

Olemme lähteneet rohkeasti uudistamaan toimintakulttuuriamme. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan kehittämiseen. Uuden kulttuurin juurruttaminen tapahtuu yhdessä tekemällä. Sen kautta olemme alkaneet kääntää ajattelumalliamme dialogin mahdollistavaan suuntaan. Luottamuksen ilmapiiri ja yhdessä tekemisen kulttuuri kantavat meitä tulevissa uudistuksissa.

Uutta dialogiin rohkaisevaa ajattelutapaa ja kentän kehitysvoimaa hyödynnetään muun muassa henkilöstön koulutuksessa, erilaisissa kehitystehtävissä sekä uusien asioiden ja osaamisten jalkauttamisessa. Näin toimien saadaan Finnpilotissa olevaa osaamista kerrytettyä moninkertaisesti verrattuna siihen, että ostaisimme osaamista talon ulkopuolelta. Johdon ja kentän kehittämistyötä koskevat keskustelut ja suunnittelu tullaan jatkossa keskittämään Finnpilot Akatemiaan, jonka toiminnalla ylläpidetään ja vahvistetaan ammatillista huippuosaamista.