Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Luotsaustoiminnan suorat ympäristövaikutukset aiheutuvat pääasiassa kiinteistöjen ja kuljetuskaluston käytöstä. Vuonna 2018 Finnpilotissa toteutettiin ympäristönäkökohtien ja energiatehokkuuden kartoitus ja arviointi, jonka tavoitteena oli tunnistaa erilaisia ympäristönäkökohtia sekä pohtia niiden vaikutuksia ja hallintakeinoja.

Puhtaampia kiinteistöjä ja kalustoa

Luotsiasemien lämmitykseen tarvitaan energiaa, vene- ja autokuljetuksissa kuluu polttoainetta. Luotsauksen kappale- ja merimailimäärien kasvu vuonna 2018 (edellisvuoteen verrattuna 5,6 % ja 5,5 %) näkyi nousseina kulutus ja päästölukemina, vaikka luotsauksiin suhteutettuna kulutus ja päästöt laskivatkin (muutos edellisvuoteen -0,8 %). Lisääntyneiden luotsausten myötä myös kiinteistöjen käyttöaste kohosi.

Finnpilotilla oli käytössä yhteensä 26 luotsi- ja tukiasemaa. Omien kiinteistöjen lämmitys tapahtuu valtaosin uusiutuvalla energialla, jota tuotetaan maalämpö- ja lämpöpumpputekniikoilla. Suurimmalla osalla asemista on oma jätevedenpuhdistamo. Isokarin tukiasemalle Saaristomerelle toteutetaan jätevedenpuhdistamo vuoden 2019 aikana. Tämän jälkeen kaikki saaristokohteemme ovat erittäin kattavan jätevedenpuhdistuksen piirissä.

Kuljetuskaluston suunnitelmallinen uudistaminen ja kunnossapito vähentävät käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Taloudellinen ajotapa, valmistajan ohjeiden mukainen moottoreiden käyttö ja riittävän ajan varaaminen luotsinkuljetuksiin ovat peruskeinoja polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen minimointiin. Ohjeiden mukainen käyttö auttaa myös välttämään sekä moottorien turhaa kulumista että siitä syntyviä haittoja. Finnpilotilla kaluston käytön tavoitteet määritellään toimipaikkakohtaisesti Fleet IoT -järjestelmään, joka kerää kone- ja paikkatiedot ja muodostaa käyttöraportit automaattisesti.

Kaluston potentiaalinen käyttöikä pyritään hyödyntämään täysimääräisesti, turvallisuudesta tinkimättä. Uuteen kalustoon investoidaan tasaisesti ja suunnitelmallisesti. Vanhaa kalustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään ympäristönäkökohdat sekä taloudellinen tehokkuus huomioon ottaen. Vuonna 2018 myytiin uusille omistajille kaksi luotsikutteria sekä kaksi nopeaa venettä.

Sähkönsäästöä ja työturvallisuutta

Vuonna 2018 jatkettiin edellisvuonna aloitettua valaistusprojektia. Satamien ja asemien pihojen valaistusta on vaihdettu älyohjattuihin led-lamppuihin. Toimipisteistä on tähän mennessä kokonaisuudessaan katettu Ajos, Raahe, Kokkola, Orrengrund, Harmaja sekä Emäsalo. Valaistuksen uusimisen välittömänä vaikutuksena on työturvallisuuden parantuminen. Pitkällä aikavälillä tarkoitus on vähentää asemien sähkönkulutusta merkittävästi.

Älyöhjatut led-lamput tuovat valoa sarastavaan aamuun Orrengrundin luotsiasemalla. Kuva: Tapio Tuomisto

Aurinkovoimalakokeilu ylitti tavoitteet

Finnpilotissa seurataan tarkasti aurinko- ja tuulienergian kehitystä. Emäsaloon edellisvuonna valmistuneesta aurinkovoimalasta kerättiin vuoden 2018 aikana kokemuksia. Aurinkoisen sään ansiosta Emäsalon aurinkovoimalapilottiprojekti tuotti vuonna 2018 lähes 15 MWh sähköä, joka ylitti yhdellä MWh:lla voimalalle asetetut odotukset. Saatujen kokemusten avulla Finnpilotissa tullaan arvioimaan mahdollisuuksia aurinkosähkön laajamittaisempaan hyödyntämiseen.

Ympäristönäkökohdat ja energiatehokkuus arvioitavina

Vuonna 2018 Finnpilotissa toteutettiin ympäristönäkökohtien ja energiatehokkuuden kartoitus ja arviointi. Kartoituksessa tunnistettiin erilaisia ympäristönäkökohtia sekä pohdittiin niiden vaikutuksia ja hallintakeinoja. Tavoitteena oli ottaa huomioon kaikki toiminnan näkökohdat, joilla on vaikutuksia ympäristö- tai energiatehokkuuteen. Kartoitus oli osa ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmän (ISO 14001 ETJ+) rakentamista. Järjestelmä sertifioidaan vuonna 2019.

Oheisessa taulukossa on kerrottu toimintamme merkittävimmiksi arvioidut ympäristövaikutukset.

Finnpilotin toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset vuonna 2018 toteutetun ympäristönäkökohtien kartoituksen mukaan.