Luotsauksen tehtävä ja vaikuttavuus

Luotsauksella varmistetaan merenkulun sujuvuus Suomen karikkoisilla väylillä. Meriliikenteen kansainvälistyessä luotsien tarjoama paikallistuntemus on yhä tärkeämpää. Poikkeamahavainnoilla ja niistä raportoinnilla on merkittävä rooli luotsaustoiminnan turvallisuuden kehittämisessä.

Kansainvälistyvä meriliikenne vaatii huipputason paikallisosaamista

Luotsaus on tärkeä lenkki Suomen logistisessa kuljetusketjussa. Finnpilotin luotsauspalvelua käyttää noin joka kolmas maamme satamissa vieraileva alus. Palvelua tarjotaan luotsauslain (940/2003) mukaisesti Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla, luotsattaviksi määrätyillä yleisillä kulkuväylillä. Luotsattavat väylät ja luotsipaikat määrittelee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Finnpilotin operatiivinen toiminta on jaettu kuudelle luotsausalueelle, joiden alueluotsivanhimmat ovat vastuussa toiminnan organisoinnista käytännön tasolla. Luotsintilauksia vastaanottaa 24/7 toimiva luotsinvälityskeskus, jossa tilausalueita on kolme: Itä (Saimaa ja Kotka), Etelä (Helsinki, Hanko, Emäsalo ja Porkkala) ja Länsi (Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeri).

Finnpilotin tuottamien luotsauspalvelujen suurin asiakaskunta ovat ulkomaiset varustamot, joiden aluksilla on ulkomainen päällystö ja miehistö. Näillä laivoilla on totuttu aavaan mereen ja suliin vesiin, ei kapeisiin ja karikkoisiin väyliin eikä ahtojäihin. Henkilöstön vaihtuvuus laivoilla voi olla suurta. Alukseen nouseva luotsi tuo komentosillalle osaamista, jonka avulla laiva kulkee sujuvasti ja turvallisesti satamaan tai satamasta avomerelle. Luotsilla on merikapteenin koulutus ja hän on suorittanut luotsin ohjauskirjan. Merenkulusta hänellä on pitkä käytännön kokemus. Luotsi toimii aluksen päällikön oikeana kätenä ja neuvonantajana. Väylänavigoinnin ohella hän osallistuu yhä useammin myös laivan ohjaamiseen laituriin. Meriliikenteen kansainvälistyessä luotsin rooli onkin vahvistunut vuosi vuodelta.

Erilaisia rooleja ja yhteistyötä

Merenkulun sujuvuus on monen osapuolen yhteispeliä. Finnpilot tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten satamien, varustamojen, teollisuuden, rahtaajien ja jäänmurtajien sekä alusliikennepalvelua tarjoavan VTS Finlandin VTS (Vessel Traffic Service) -keskusten kanssa. VTS:llä ja Finnpilotilla on merenkulun sujuvuuden ja turvallisuuden varmistajina omat, erilaiset roolinsa. VTS ohjaa Suomen vesialueiden liikennevirtoja sekä alusliikennettä maa-asemilta käsin. Finnpilotin luotsit ohjaavat komentosillalla laivaa, navigoivat haastavilla väylillä ja huolehtivat usein päällikön pyynnöstä myös aluksen satamaohjailusta aina laituriin kiinnittymiseen asti.

Maltillista kasvua luotsausmäärissä, hinnat säilyivät ennallaan

Luotsausmäärät jatkoivat vuonna 2018 maltillista kasvuaan. Luotsausten kappalemäärässä kirjattiin 5,6 prosentin kasvu; luotsauskertoja tilastoitiin kaikkiaan 25 616 kpl. Merimaileja luotsauksista kertyi yhteensä 484 959, mikä merkitsi 5,5 % lisäystä edellisvuoden mailimäärään. Luotsin odotusajat – rannikolla enintään kolme ja Saimaalla kuusi tuntia – onnistuttiin pitämään tavoitellun palvelutason mukaisina. Odotusajat jäivät enimmäistuntimääriä lyhyemmiksi 99,9 prosentissa kaikista luotsauksista. Suomessa luotsauspalvelut ovat hinnoittelultaan kansainvälisesti katsoen edullisia. Vuonna 2018 hintoja ei nostettu ja ne pysyvät samana myös vuonna 2019.

Leidariturvallisuudesta uusi liite palveluehtoihin

Työntekijöiden turvallisuus on prioriteettimme kaikessa työssä. Asianmukaiset luotsitikas- eli leidarijärjestelyt nousivat jälleen ajankohtaisiksi, kun luotsien laivaannousun tai sieltä poistumisen yhteydessä sattui vuoden aikana muutama vakava läheltä piti -tilanne. Leidareiden turvallisuustilanne on ollut pitkään ongelmallinen ja tapausten myötä todettiin tarve uudelle ohjeistukselle koskien leidareiden turvallisuutta. Kesäkuussa Finnpilot lisäsi palveluehtoihinsa uuden liitteen, jossa määritellään leidareita koskevat turvallisuusohjeet.

Poikkeamahavainnoista kertyvä data parantaa turvallisuutta

Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Finnpilot on kerännyt järjestelmällisesti tietoa luotsien havaitsemista poikkeamista ja luotsauksen vaikuttavuudesta vuodesta 2011 alkaen. Poikkeama-analyysien perusteella suurin osa estetyistä onnettomuuksista ja vahingoista liittyy alusten järjestelmien ja laitteiden teknisiin ongelmiin tai henkilökunnan puutteelliseen osaamiseen. Poikkeamat voivat aiheutua muidenkin tahojen toiminnasta esim. siltojen avaamisessa tai aluksen kiinnityksessä.

Poikkeamahavainnot mahdollistavat lähes reaaliaikaisen tiedottamisen havaituista poikkeamista ja vaaratekijöistä, kuten alusten teknisistä vioista. Järjestelmään tallennetut havainnot mahdollistavat myös ajantasaisen kokonaiskuvan muodostamisen Suomen väylillä liikkuvan laivaliikenteen turvallisuuden kehittymisestä. Poikkeamaraportointi on tehnyt läpinäkyväksi turvallisuushavainnot, jotka aiemmin olivat pääosin vain luotsien tai kutterinhoitajien tiedossa ja joihin he usein perustavat toiminnalleen tärkeän ennakoinnin ja luotsausprosessin riskienhallinnan.

Vuonna 2018 panostettiin voimakkaasti turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen. Finnpilotin Safety-ryhmän toiminta aktivoitiin ja ryhmää vetämään rekrytoitiin koulutus- ja turvallisuuspäällikkö. Vuoden aikana kehitettiin uudenlaisia tapoja hyödyntää poikkeamaraportoinnista kertyvää tietoa sekä keskityttiin määrittelemään poikkeamaraportointiin liittyviä tulevia tarpeita.

Safety-ryhmän työtä tukemaan hankitaan vuonna 2019 uusi tekninen järjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa aiempaa selkeämmän poikkeamien luokittelun. Luokittelun myötä ymmärretään paremmin, miten eri tekijät vaikuttavat poikkeamien syntyyn. Samoin muutosten ja trendien havaitseminen helpottuu turvallisuushavaintojen tilastollisen seurannan ja systematisoinnin myötä.

Voit jatkaa tutustumista Turvallisuutta vaativille väylille -osioon alla olevasta linkistä tai vasemman reunan valikosta. Seuraavaan vastuullisuusosioon voit siirtyä kuvan yläreunassa olevasta valikosta.