Digitaaliset kehityshankkeet

Merenkulun digitalisoituminen näkyy voimakkaasti Finnpilotin strategiassa. Haluamme olla kehityksen suunnannäyttäjä: uudistuva, huipputeknologiaa kehittävä ja sitä hyödyntävä luotsausorganisaatio. Digitaalisten kehityshankkeidemme myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä tehokkaampia ja monipuolisempia luotsauspalveluja.

Etäluotsaus osana eLuotsauksen kehitystä

Hallitus esitti marraskuussa 2018 luotsauslakia muutettavaksi siten, että lailla mahdollistettaisiin etäluotsaus Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla, luotsattaviksi väyliksi määrätyillä yleisillä kulkuväylillä. Laki tuli voimaan 1. helmikuuta 2019.

Etäluotsauksessa luotsi hoitaa tehtäviään muualla kuin luotsattavassa aluksessa, esimerkiksi maissa sijaitsevassa valvontakeskuksessa. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on parantaa luotsaustoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta sekä edistää uusien teknologioiden kokeilemista ja tiedon laajempaa hyödyntämistä luotsaustoiminnassa.

Etäluotsausluvassa määrätään ne väylät ja väylän osat, joilla etäluotsaus on sallittua. Lupa määrittelee myös etäluotsaukseen osallistuvat alukset sekä etäluotsauksen alkamis- ja päättymispaikat. Luvan etäluotsaukseen myöntää Liikenne- ja viestintävirasto luotsausyhtiön hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi.

Finnpilot on strategiansa mukaisesti jatkanut voimakkaasti eLuotsaus-palvelukonseptin kehittämistä. Osana eLuotsauksen kehitystä tähtäämme etäluotsauskokeilun toteuttamiseen vuonna 2020. Uusien palvelujen, kuten etäluotsauksen, toteutus vaatii uutta laajempaa toimintamallia suomalaisilla väylillä tarjottaviin palveluihin ja kokeilun toteuttaminen edellyttää laajaa merenkulun toimijoiden yhteistyötä.  Teemme yhteistyötä One Sea -ekosysteemin osana, jonka lisäksi toimimme aktiivisesti yhteistyössä koko merenkulun kentän kanssa.

Datan kerääminen ja hyödyntäminen entistä suuremmassa roolissa

Vuonna 2018 jatkokehitettiin Finnpilotin AISLab-järjestelmää, jossa voidaan entistä vaivattomammin ja havainnollisemmin visualisoida lukuisten eri alusten yhtäaikaista liikettä ja liikkeen muutosta. Järjestelmä antaa mahdollisuuden nähdä ja käsitellä jälkikäteen, miten erilaiset luotsausten yhteydessä tapahtuvat tilanteet syntyvät. AISLab mahdollistaa myös tehokkaamman organisaation oppimisen sekä kerätyn tiedon käyttämisen koulutustarkoituksissa. Järjestelmään kehitetään myös automatisoituja analyysitoimintoja.

Wärtsilä Pilot PRO (ent. Transas Pilot PRO) -sovellus saatiin vuonna 2018 kaikkien luotsien käyttöön. Lisäksi aloitettiin uuden, tarkemman ja enemmän tietoa Pilot PROlle tuottavan GPS-vastaanottimen testaus sekä aloitettiin hanke uusien tietojen, kuten turvalaitevikojen, tuomiseksi suoraan Pilot PROn navigointisovellukseen. Myös asiakkaille tarjottavien tietojen määrää on tarkoitus lisätä. Meneillään olevan hankkeen tuloksena asiakas pystyy tulevaisuudessa lataamaan Finnpilotin laatiman reittisuunnitelman laivan omaan navigointijärjestelmään, jolloin aluksen päällikkö ja luotsi ovat kirjaimellisesti ”samalla kartalla”. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019.

Pilot Online lanseerattiin asiakkaiden käyttöön

Sähköisen luotsintilausjärjestelmä Pilot Onlinen avulla asiakas voi antaa ennakkotietoja, tilata luotsin, muuttaa aiemmin syöttämiään tietoja ja seurata tekemäänsä tilausta. Pilot Online antaa asiakkaille mahdollisuuden seurata asiakasalustensa osalta samaa tilannekuvaa, jonka luotsinvälitys näkee. Beta-testaus käynnistyi keväällä 2018 ja palvelu lanseerattiin asiakkaiden käyttöön syksyllä. Vuonna 2019 tavoitteena on ohjata asiakkaita tilausvaiheessa entistä voimakkaammin sovelluksen käyttöön, puhelimen ja sähköpostin sijaan.

Boatweb helpottaa kutterinhoitajien työaikojen ilmoittamista

Vuonna 2018 panostettiin myös kutterinhoitajien työ- ja lepoaikojen kirjausjärjestelmän, Boatwebin, kehitykseen. Työajan seuranta on lakisääteistä ja kutterinhoitajilla se on tähän asti tapahtunut kirjautumalla luotsiaseman päätteellä Pilotwebiin. Puutteena järjestelmässä on ollut se, että ilmoittamista ei ole voinut tehdä mobiilisti. Myös todellisten lepoaikojen seurannassa on nykykäytännöllä ollut ongelmia. Edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovittiinkin, että työaikojen ilmoittamiseen tullaan kehittämään uusi sovellus, joka toimii myös mobiilisti ja johon kirjattu tieto on nykyistä luotettavampaa.

Uudella web-pohjaisella mobiilisovelluksella Boatwebillä työ- ja lepoaikojen kirjaaminen on jatkossa entistä yksinkertaisempaa ja ennen kaikkea paikasta riippumatonta. Tulevaisuudessa työaikakirjaukset pystytään hoitamaan helposti mistä tahansa. Työehtosopimusneuvotteluissa muodostettu kuuden kutterinhoitajan ryhmä on ollut mukana Boatwebin kehitystyössä alusta asti ja koekäyttänyt sitä marraskuun puolivälistä lähtien. Boatweb on lanseerataan kaikkien kutterinhoitajien käyttöön maaliskuussa 2019.