Henkilöstökysely

Keskellä arjen rutiineja toimintatapojen, tiedonkulun sekä johdon ja esimiesten toiminnan arvioinnille tulee antaa oma aikansa. Henkilöstökyselyllä selvitetään Finnpilotin yritystason sekä alue- ja asematason työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kokonaistilannetta eri osa-alueittain.

Henkilöstökyselyn vastausprosentti kaikkien aikojen ennätykseen

Vuosittaisella henkilöstökyselyllä selvitetään Finnpilotin yritystason sekä alue- ja asematason työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kokonaistilannetta. Tulosten avulla löydämme painopisteitä, joita kehittämällä pääsemme parempaan henkilöstötyytyväisyyteen ja myös näemme ovatko jo tehdyt toimenpiteet olleet oikean suuntaisia.

Vuoden 2018 henkilöstötutkimukseen vastasi useampi kuin koskaan aikaisemmin. Vastausprosentissa nähtiin huima kasvu, kun edellisvuoden 62 % vastausmäärä nousi 74 prosenttiin. Henkilöstökyselyyn vastanneista finnpilotilaisista 94 prosenttia oli työpaikkaansa erittäin tai melko tyytyväisiä. Vastaajista 51 % arveli työilmapiirin parantuneen viimeisen vuoden aikana. Vastanneista 32 % on suositellut Finnpilotia työpaikkana ja lähes sama määrä kertoi, että suosittelisi lämpimästi kysyttäessä.

Kritiikkiä saivat muun muassa kehityskeskustelujen koettu hyödyllisyys sekä henkilöstötutkimuksessa ja kehityskeskusteluissa esiin nousseiden kehityskohteiden jatkokäsittelyn systemaattisuus.  Kehityskeskusteluista ei olla luopumassa, koska niillä varmistetaan työn kannalta keskeisten asioiden, kuten koulutuksen, työssäjaksamisen, työilmapiirin ja varusteiden vuosittainen läpikäynti jokaisen työntekijän kohdalla. Keskusteluille on vain löydettävä vahvempi merkitys sekä henkilöstön että paikallisten esimiesten näkökulmasta. Kehitystyötä tällä saralla jatketaan.

Esimiehiä valmennettiin henkilöstötutkimuksen tulosten purkuun. Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin henkilöstön kanssa asema- tai aluekokousten yhteydessä. Vaikka koko yrityksen tasolla henkilöstökyselyn tulokset olivatkin rohkaisevia, oli työyksikkökohtaisissa tuloksissa edellisvuoden tapaan huomattavia eroja. Kun tuloksia käsiteltiin asematasolla, päästiin paremmin pureutumaan kyseisellä asemalla esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin.