Finnpilot vuosiraportti 2020

TYÖTURVALLISUUS

Työtapaturmien ehkäisyssä ja tapauksista oppimisessa ensiarvoisen tärkeää on kenttäesimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen avoin viestintä ja tiedon jakaminen. Kun tapaturmiin johtaneita tekijöitä tunnistetaan ja ymmärretään paremmin, vahinkojen ennaltaehkäiseminenkin on helpompaa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vuoden 2019 aikana tuotiin Finnpilotille laajemmin käyttöön uusi pelastusliivimalli ja mahdollistettiin merenkulun turvallisuusstandardin mukaisen kypärän käyttö. Aloitimme uusien turvallisuus- ja koulutusvideoiden kuvaamisen, joiden avulla pyrimme esittämään helposti ymmärrättevässä muodossa yleisimpiä tilanteita, joihin liittyvät riskit henkilöstömme tulee tietää joko jokapäiväisessä työssään tai poikkeusolosuhteissa.

Vuoden alussa selvitimme, kuinka moni henkilöstöstämme on suorittanut Meriturvan pelastautumiskurssin. Edellytimme, että Finnpilotin henkilöstön on käytävä pelastautumiskurssi ja kertauskurssit vaaditun aikataulun mukaisesti. Yhteensä Finnpilotin henkilöstöstä yli 90 henkeä osallistuikin vuoden aikana Meriturvan pelastautumiskurssipäiville.

Leidariturvallisuudesta aktiivista viestintää

Koko vuoden ajan viestimme henkilöstöllemme leidariturvallisuudesta ja pyrimme lisäämään tietoutta leidareiden eli luotsirappujen vaatimustasosta. Julkaisimme intrassa ja viikoittaisessa uutiskirjeessä esimerkkejä hyvistä ja huonoista leidarijärjestelyistä. Toimme henkilöstölle tietoon ja helposti saatavaan muotoon ohjeita, joiden avulla luotsit ja kutterinhoitajat voivat tarkistaa leidarit. Otimme yhteyttä varustamoihin sekä viranomaisiin ja pyrimme yhteistyöllä parantamaan työntekijöiden turvallisuutta.

Työtapaturmien ehkäisy

Vuonna 2019 Finnpilotin henkilöstölle tapahtui yhteensä 23 työtapaturmaa työssä ja 7 työmatkalla tai muualla. Tapaturmien selvä lisääntyminen on huolestuttavaa, sillä yhtiö on tehnyt useiden vuosien ajan työtä tapaturmamäärien vähentämiseksi. Lauhojen talvikuukausien takia vuosi oli Itämerellä hyvin tuulinen ja vaikutti osaltaan tapaturmamäärien kasvuun. Yhtiön hyvin myönteisenä kehityksenä pitämä poikkeamaraporttien määrän kasvu voi indikoida myös sitä, että etenkin lievemmistä tapaturmista raportointi on lisääntynyt aiempiin vuosiin nähden.

Finnpilotin henkilökunnalle tapahtuvat tapaturmat ovat yleensä lieviä, kaatumisista ja iskeytymisestä aiheutuvia ruhjevammoja, luotsitikkaille siirtymisen yhteydessä tapahtuvia venähdyksiä ja painavien esineiden nostamisessa syntyviä revähdyksiä. Veneiden ja laivojen kansilla sekä laitureilla ja ulkokentillä liikkuminen liukkaissa ja pimeissä olosuhteissa muodostaa työssä selkeän tapaturmariskin.

Finnpilotilla kiinnitettiin vuonna 2019 erityisesti huomiota liukastumistapaturmien ehkäisyyn. Kerroimme turvallisesta liikkumisesta ja saimme työtapaturmavakuuttajaltamme apua liukastumistapaturmien ymmärtämiseen ja ehkäisytoimenpiteiden kehittämiseen. Keskeistä ennaltaehkäisyssä on tarkkaavainen ympäristön huomiointi, kiireetön eteneminen ja sääolosuhteiden tarkkailu.

Syksyn esimiespäivillä yhtenä teemana olivat työtapaturmat. Kävimme läpi koko organisaation roolit sekä vastuut työturvallisuuteen liittyen. Yhteisten harjoitusten ja keskustelun kautta muodostui tarkempi kuva siitä, että työtapaturmien käytännön ehkäisy on kaikkien yhteisellä vastuulla ja vaarallisiin olosuhteisiin ja riskeihin tulee jokaisen puuttua.