Finnpilot vuosiraportti 2020

TURVALLISUUS

Luotsaustyössä turvallisuudella on erittäin keskeinen rooli ja turvallisuus onkin yksi kolmesta arvostamme. Haastavassa toimintaympäristössä riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen ovat avainasemassa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vuoden 2019 aikana jatkettiin laaja-alaista turvallisuustyötä, niin työturvallisuuden kuin myös navigointiturvallisuuden kehittämiseksi. Erittäin merkittävä virstanpylväs koko luotsausalaa ajatellen saavutettiin joulukuussa, kun Finnpilot otti käyttöönsä ensimmäisen itsensä oikaisevan luotsiveneen.

Luotsiveneiden työturvallisuutta parannettiin sillä, että kaikkiin veneisiin asennettiin ulkokaiteet. Kuttereiden evakuointiluukkujen asentamista jatkettiin ja kahteen veneeseen uusittiin luotsitasot. Lisäksi toteutettiin kahteen veneeseen polttoainetankkien madallutuksia, jolla parannetaan veneiden vakavuusominaisuuksia.

Navigointiturvallisuutta parannettiin ottamalla käyttöön pulssikompressiotutkia veneissämme. Tutkat pystyvät osoittamaan liikkuvat maalit sakeastakin kaikujoukosta ja siten tämä edesauttaa entistä turvallisempaa kulkua luotsiveneillämme. Parempaa navigointiturvallisuutta tavoitellaan myös sisäisten koulutustemme sisältöjen määrittelyllä.

Poikkeamahavainnoista kertyvä data parantaa turvallisuutta
Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Finnpilot on kerännyt järjestelmällisesti tietoa luotsien havaitsemista poikkeamista ja luotsauksen vaikuttavuudesta vuodesta 2011 alkaen. Poikkeama-analyysien perusteella suurin osa estetyistä onnettomuuksista ja vahingoista liittyy alusten järjestelmien ja laitteiden teknisiin ongelmiin tai henkilökunnan puutteelliseen osaamiseen. Poikkeamat voivat aiheutua muidenkin tahojen toiminnasta, esimerkiksi siltojen avaamisessa tai aluksen kiinnityksessä.

Poikkeamahavainnot mahdollistavat lähes reaaliaikaisen tiedottamisen havaituista poikkeamista ja vaaratekijöistä, kuten alusten teknisistä vioista. Järjestelmään tallennetut havainnot mahdollistavat myös ajantasaisen kokonaiskuvan muodostamisen Suomen väylillä liikkuvan laivaliikenteen turvallisuuden kehittymisestä. Poikkeamaraportointi on tehnyt läpinäkyväksi turvallisuushavainnot, jotka aiemmin olivat pääosin vain luotsien tai kutterinhoitajien tiedossa ja joihin he usein perustavat toiminnalleen tärkeän ennakoinnin ja luotsausprosessin riskienhallinnan.

Yrityksen sisällä on turvallisuusasioita pidetty runsaasti esillä ja sen johdosta poikkeamaraportointimäärät nousivat vuoden 2019 lopussa ennätysmääriin, joka kertoo kaikkien ammattiryhmien halusta kehittää turvallista operointiamme.

Yrityksen poikkeamaraportit kulkevat Safety-ryhmän kautta, joka tarvittaessa laatii suosituksia johdolle. Safety-ryhmän riskienarviointimenettelyä uudistettiin vastaamaan merenkulkuviranomaisten käytäntöjä. Yrityksen riskien tilannekuva on nyt yhdenmittainen meitä valvovan viranomaisen kanssa.

Poikkeamahavaintoprosessin kehittämisellä pyritään vahvistamaan edellytyksiä tiedon aiempaa tehokkaammalle käsittelylle ja jakamiselle. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus ottaa käyttöön uusi poikkeamaraportointijärjestelmä, joka mahdollistaa poikkeamien kirjaamisen tehokkaasti mobiililaitteella, ajasta ja paikasta riippumatta. Uuden järjestelmän avulla saamme jatkossa enemmän tietoa poikkeamista ja voimme kehittää turvallisuusjohtamista yhä laadukkaampaan tietoon perustuen.