Finnpilot vuosiraportti 2020

TOIMINTA

LUOTSAUKSELLA EDISTETÄÄN MERENKULUN
SUJUVUUTTA JA TURVALLISUUTTA

Finnpilot palvelee toiminnallaan koko suomalaista yhteiskuntaa

Finnpilotin operatiivinen toiminta on jaettu kuudelle luotsausalueelle. 

Alueille nimetty alueluotsivanhin tai aluepäällikkö on vastuussa toiminnan organisoinnista käytännön tasolla.

Luotsintilauksia vastaanottaa 24/7 toimiva luotsinvälitys.

Kartalla on esitetty alueelliset tunnusluvut.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

YHÄ TURVALLISEMPAA TOIMINTAA KOULUTUKSEN JA DIGITALISAATION AVULLA

Google-haku sanoilla ”future ship” antaa kuvan meriteollisuuden luomasta näkemyksestä laivojen tulevaisuuden kehitykseen. Laivat muistuttavat kuvissa visionäärisiä miehittämättömiä sukkuloita, jotka hyödyntävät uusiutuvia tai päästöttömiä energialähteitä. Päästöjen minimoinnin lisäksi tulevaisuuden laivoihin suunnitellaan korkeampaa automaatiotasoa, jonka arvioidaan parantavan meriliikenteen turvallisuutta. Miehittämättömien alusten esiinmarssi saikin joitakin vuosia sitten paljon palstatilaa, mutta nykyään laivojen autonomisoitumisen on todettu tapahtuvan aiempia visioita hitaammin ja pienemmin askelin.

Samaan aikaan kun muutoksen vauhti kiihtyy ja merenkulun toimintakenttää myllertävät uusia toimintamalleja hyödyntävät toimijat, toinen kehityksen ääripää hyödyntää edelleen edullista ja vain pakolliset vaatimukset täyttävää teknologiaa. Tässä toimintaympäristössä myös luotsin työ elää mukana murroksessa. 

Luotsaus palvelee omaa pientä osaansa siitä maailman yli 50 000 kauppa-aluksen laivastosta, joka tänä päivänä ja osin vielä vuosikymmeniä liikkuu Suomen aluevesillä. Yllä kuvattu kehitys muuttaa luotsin työtä median antamasta kuvasta poikkeavalla tavalla. Osalla luotsattavista laivoista osaaminen heikkenee, eivätkä uudet teknologiat korvaa tätä ongelmaa.

Etäluotsauksen turvallisuuteen keskittyvän väitöskirjatutkimuksen osana vuonna 2019 toteutettiin kyselytutkimus, jonka perusteella valtaosa alusten päälliköistä odottaa luotsin suorittavan merkittävässä määrin väylänavigointiin, satamaohjailuun ja kommunikointiin liittyviä tehtäviä. Kansainväliseen kyselyyn vastanneista luotseista 72 prosenttia ilmoitti luotsattavien alusten päälliköiden odottavan luotsin hoitavan kaiken tai melkein kaiken väylä- ja satamaohjailun luotsauksen aikana. Tutkimuksen mukaan 97 prosenttia alusten päälliköistä odottaa luotsin hoitavan kaiken tai melkein kaiken radiokommunikoinnin luotsauksen aikana.

Osalla aluksista henkilökunnan osaamisen heikkeneminen näkyy myös luotsien turvallisuuden vaarantumisena. Järjestelyt luotsin nousemiseksi laivaan tai poistumiseksi sieltä eivät vastaa minimiturvallisuusvaatimuksia, eikä tilanne ole parantunut. Piittaamattomuus järjestelyjen turvallisuudesta on selvä merkki aluksen turvallisuuskulttuurin heikkoudesta.

Meriliikenteen kehitysnäkymistä johtuen vuoden 2019 teemana oli Finnpilotin henkilöstön henkilökohtaisen työturvallisuuden varmistaminen, koulutuksen kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä ja myös uusien työvälineiden ja uuden tiedon hankkiminen luotsaustoiminnan kehittämiseksi.  Finnpilotin henkilöstön koulutuksia lisättiin ja uusia koulutuksia otettiin osaksi koulutusohjelmaa. 

Vuoden aikana saatiin myös liikenne- ja viestintäministeriön tukemana ja Traficomin vetämänä käyntiin tärkeä yhteistyö lakisääteisen luotsauskoulutuksen kehittämiseksi. Luotsauskoulutuksen kehittämiseen on nimetty Traficomin, Finnpilotin, Luotsiliiton ja oppilaitosten edustajista koostuva työryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa 2019.  

Finnpilotin tavoitteena on yhtiön oman koulutusjärjestelmän rakentaminen luotseille, luotsinvälittäjille ja kutterinhoitajille. Osana tätä työtä aloitettiin vuonna 2019 uusien luotsien oppilasajan laajennetun koulutuksen suunnittelu. Luotsioppilaiden ammattitaidon kasvattamisen lisäksi on tärkeää, että luotsin koko työuranaikainen osaamisen kehittäminen on suunniteltua ja järjestelmällistä. Vaikka koulutuksen ensisijainen tavoite on tukea nykyisten luotsien kehittymistä vastaamaan muuttuvan työympäristön kasvaviin vaatimuksiin, koulutuksen kehittämisellä vastataan myös mahdolliseen tulevaisuuden haasteeseen, jossa päteviä merenkulkualan osaajia ei ole suoraan tarjolla luotseiksi.  

Koulutusohjelmissa on tunnistettu eri osaamistasoja ja suunnitelmien mukaan koulutus täysin päteväksi luotsiksi kestääkin useita vuosia. Koulutus tarkoittaa Finnpilotille kokonaisuutta, johon kuuluu erilaisten kurssien ja simulaattorikoulutusten lisäksi erittäin kokeneiden luotsien osaamisen hyödyntäminen. 

Sanna Sonninen, luotsausjohtaja