Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen esitystapaa säätelevät kirjanpitolaki (KPL), kirjanpitoasetus (KPA), kirjanpitolautakunnan yleisohje tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä sekä yhteisölainsäädäntö. Tilinpäätös on laadittu 31.12.2018 voimassa olleen kirjanpitolain mukaisesti.

Myynnin tuloutusperiaatteet

Liikevaihtoon sisältyvät luotsaustuotot kirjataan tilikauden tuotoksi luotsauksen alkamisajankohdan mukaan.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä taloudellisen pitoajan perusteella lasketuilla suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukaudesta alkaen. Hyödykeryhmäkohtaiset poistoajat ovat:

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta
Aineettomat oikeudet 5-10 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet ei poistoja
Luotsirakennukset 30-35 vuotta
Varastorakennukset 10-25 vuotta
Työkoneet 5-10 vuotta
Kuljetusvälineet 5 vuotta
Vesialukset 5-20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 3-10 vuotta

Käyttöomaisuuden taloudellisten pitoaikojen määrittelyissä on otettu huomioon kaluston käytön yksilölliset olosuhteet. Kuttereiden käyttöiäksi on määritelty käyttökokemusten perusteella 20 vuotta ja nopeille luotsiveneille 10 vuotta. Perusparannusmenojen hankintamenojen poistoaikaa määriteltäessä otetaan huomioon pääkohteen jäljellä oleva poistoaika ja kohteen todennäköinen taloudellinen pitoaika peruskorjauksen jälkeen. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä on noudatettu varovaisuuden periaatetta.

Saamisten arvostaminen

Saamiset arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Luottotappiot kirjataan kuluksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Vastuut

Tilinpäätöksen liitetietoina eritellään tulevaisuuteen kohdistuvat vuokravastuut ja muut sopimukset, jotka aiheuttavat taloudellisia sitoumuksia tulevaisuudessa. Toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille vastuut lasketaan sopimuksen irtisanomisajan mukaan.

Lähipiiritapahtumat

Finnpilot Pilotage Oy:n lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiö, yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Yhtiöllä ei tilikauden aikana ole ollut tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavia liiketoimia lähipiirin kanssa.

Laskennalliset verot

Yhtiö ei ole kirjannut tilinpäätökseen laskennallista verovelkaa tilinpäätössiirtojen kertymistä.

Muut laadintaperiaatteet

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa maksua. Alennetusta yksikköhinnasta yhtiölle aiheutuvat tulonmenetykset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta. Saatu korvaus (Saimaan hintatuki) sisältyy liikevaihtoon.

Tuloslaskelman liitetiedot

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
 
1. Liikevaihto
Luotsaustuotot 36 714 897 34 565 634
Saimaan määräraha 3 478 168 3 445 958
Muut tuotot 98 784 71 156
Yhteensä 40 291 850 38 082 748
 
2. Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 440 229 -1 321 608
Ulkopuoliset palvelut -992 975 -1 031 831
Yhteensä -2 433 203 -2 353 439
 
3. Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -22 095 344 -20 729 453
Eläkekulut -3 731 648 -3 565 468
Muut henkilösivukulut -809 823 -885 360
Yhteensä -26 636 815 -25 180 281
 
Toimitusjohtajan ja hallituksen
Palkat ja palkkiot -251 733 -317 608
 
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa
Hallinto 21 19
Operatiivinen henkilöstö 319 311
Yhteensä 340 330
 
4. Poistot
Aineettomista hyödykkeistä -50 407 -37 638
Rakennuksista ja rakennelmista -269 847 -320 242
Koneista ja kalustosta -2 080 783 -2 833 649
Yhteensä -2 401 037 -3 191 529
 
5. Liiketoiminnan muut kulut
Henkilöstöön liittyvät kulut -2 195 860 -1 943 764
Kiinteistökulut, vuokrat ja muut käyttömenot -1 410 238 -1 153 522
Muut liiketoiminnan kulut -1 725 721 -1 734 234
Yhteensä -5 331 819 -4 831 520
 
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 11 700 9 000
Yhteensä 11 700 9 000
 
6. Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko ja rahoitustuotot 1 465 4 461
Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 704 -6 403
Yhteensä -239 -1 942

 

Saimaan tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
 
Luotsaustuotot 1 346 142 1 312 122
Muut myyntituotot 2 313 946
Saimaan hintatuki 3 478 168 3 445 958
Liikevaihto 4 826 623 4 759 025
Liiketoiminnan muut tuotot 411 14 695
 
Materiaalit ja palvelut -88 336 -87 997
Henkilöstökulut -3 653 206 -3 557 962
Poistot -87 565 -248 528
Liiketoiminnan muut kulut -997 897 -878 925
Liiketulos 30 309
Rahoitustuotot ja -kulut -30 -309
 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0 0
 
Tilikauden tulos 0 0

 

Taseen liitetiedot

31.12.2018 31.12.2017
7. Aineettomat hyödykkeet
 
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 156 866 64 563
Lisäykset 7 92 302
Hankintameno kauden lopussa 156 873 156 866
Kertyneet poistot 1.1. -55 889 -33 227
Tilikauden poistot -27 181 -22 662
Kertyneet poistot kauden lopussa -83 070 -55 889
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 73 803 100 977
 
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 312 085 312 085
Lisäykset 69 229 0
Siirrot keskeneräisistä 96 005 0
Hankintameno kauden lopussa 477 319 312 085
Kertyneet poistot 1.1. -273 426 -258 450
Tilikauden poistot -23 226 -14 976
Kertyneet poistot kauden lopussa -296 653 -273 426
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 180 667 38 659
 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 254 470 139 636
 
8. Aineelliset hyödykkeet
 
Maa ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 697 341 697 341
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 697 341 697 341
 
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 5 099 775 4 942 895
Lisäykset 328 371 156 880
Siirrot keskeneräisistä 37 743 0
Hankintameno kauden lopussa 5 465 889 5 099 775
Kertyneet poistot 1.1. -2 182 706 -1 862 464
Tilikauden poistot -269 847 -320 242
Kertyneet poistot kauden lopussa -2 452 553 -2 182 706
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 013 336 2 917 070
 
Vesialukset
Hankintameno 1.1. 25 089 867 23 753 887
Lisäykset 802 091 1 489 038
Vähennykset -59 813 -584 058
Hankintameno kauden lopussa 25 832 145 25 089 867
Kertyneet poistot 1.1. -11 693 889 -9 690 868
Vähennysten kertyneet poistot 59 813 544 058
Tilikauden poistot -1 749 577 -2 547 079
Kertyneet poistot kauden lopussa -13 383 653 -11 693 889
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12 448 491 13 395 978
 
Koneet ja muu kalusto
Hankintameno 1.1. 2 009 114 1 754 379
Lisäykset 423 677 274 956
Siirrot keskeneräisistä 0 50 514
Vähennykset 0 -70 735
Hankintameno kauden lopussa 2 432 791 2 009 114
Kertyneet poistot 1.1. -925 486 -707 830
Vähennysten kertyneet poistot 0 68 915
Tilikauden poistot -331 206 -286 571
Kertyneet poistot kauden lopussa -1 256 692 -925 486
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 176 100 1 083 628
 
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 191 219 538 985
Lisäykset 689 029 133 748
Valmiiden siirrot keskeneräisistä -133 748 -481 514
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 746 500 191 219
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 18 081 768 18 285 236
 
 
Sijoitukset
 
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 4 800 4 800
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 4 800 4 800
 
 
Konserniyritykset
 
Ice Advisors Oy, Helsinki
Konsernin omistusosuus-% 60 60
Oma pääoma 31.12. 33 884 39 554
Tilikauden tulos -5 670 -16 358
 
 
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 792 446 1 698 696
Saamiset konserniyrityksiltä 0 7 758
Muut saamiset 270 622 244 019
Siirtosaamiset 727 772 601 950
Yhteensä 2 790 840 2 552 424
 
9. Siirtosaamisten olennaiset erät
Polttoaineen valmistevero 367 200 352 200
Kela-korvaus työterveyshuollosta 151 661 75 030
Muut erät 208 910 174 720
Yhteensä 727 772 601 950
 
 
10. Oman pääoman muutokset
Osakepääoma 1.1. 2 000 000 2 000 000
Osakepääoma 31.12. 2 000 000 2 000 000
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 10 033 796 10 033 796
Tilikauden vähennykset -3 600 000 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 6 433 796 10 033 796
 
Edellisten tilikausien voittovarat 2 627 550 4 426 100
Osingonjako valtiolle -1 100 100 -4 000 000
Yhteensä 1 527 450 426 100
 
Tilikauden voitto (tappio) 2 970 916 2 201 450
 
Oma pääoma yhteensä 12 932 162 14 661 346
 
Voitonjakokelpoiset varat 10 932 162 12 661 346
 
 
11. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero rakennuksista ja rakennelmista -719 931 -644 608
Poistoero koneista ja kalustosta 6 330 126 6 215 309
Yhteensä 5 610 195 5 570 701
 
 
12. Vieras pääoma
 
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista 1 122 039 1 114 140
Yhteensä 1 122 039 1 114 140
 
Siirtovelkojen olennaiset erät
Jaksotetut henkilösivukulut 260 592 218 573
Jaksotetut lomapalkkavelat sivukuluineen 4 868 600 4 609 100
Eläkevastuuvelka 290 010 372 870
Tuloverojen jaksotus 113 579 232 736
Muut erät 483 936 356 453
Yhteensä 6 016 718 5 789 732

 

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedostot

31.12.2018 31.12.2017
 
Vuokravastuut
seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 470 292 515 154
myöhemmin maksettava 148 750 155 948
Yhteensä 619 042 671 102
 
Leasingvastuut
seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 10 879 11 695
myöhemmin maksettava 5 937 15 534
Yhteensä 16 816 27 229
 
Muut tilaussopimuksiin perustuvat vastuut
seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 849 241 104 473
Yhteensä 849 241 104 473

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista

 

Luettelo kirjanpitokirjoista:

Päiväkirjat ATK-listoina
Pääkirjat ATK-listoina
Käyttöomaisuuserittelyt ATK-listoina
Tasekirja Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt Sidottuna kirjana
Myyntireskontra ATK-listoina
Ostoreskontra ATK-listoina
Palkkakirjanpito ATK-listoina

Tositelajit:

Palkkatositteet 1 ATK-listoina
Myyntilaskut 20001 Paperitositteina
Ostolaskut 30001 Elektroninen arkisto
Käteisostotositteet 40001 Paperitositteina
Matkalaskut 300000 Elektroninen arkisto
Maksutositteet 60001 ATK-listoina
Muistiotositteet 70001 Paperitositteina
Liitetietotositteet 80001 Paperitositteina
Käyttöomaisuustositteet 90001 ATK-listoina
Suoritustositteet 150001 ATK-listoina
Pankkitositteet 200001 ATK-listoina

Tositteiden säilytystapa:

Tasekirjat säilytetään yhtiön arkistotiloissa pysyvästi ja muut kirjanpitokirjat sekä tililuettelo vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistomapeissa vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt. Ostolaskut säilytetään elektronisessa arkistossa, jonka tietokanta on tallennettu järjestelmän toimittajan palvelimelle sekä CD-ROM-levylle.