Tase

Liite 31.12.2018  31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 7
Aineettomat oikeudet 73 803 100 977
Muut pitkävaikutteiset menot 180 667 38 659
254 470 139 636
Aineelliset hyödykkeet 8
Maa- ja vesialueet 697 341 697 341
Rakennukset ja rakennelmat 3 013 336 2 917 070
Vesialukset 12 448 491 13 395 978
Koneet ja muu kalusto 1 176 100 1 083 628
Keskeneräiset hankinnat 746 500 191 219
18 081 768 18 285 236
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 4 800 4 800
4 800 4 800
 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 341 038  18 429 671
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 792 446 1 698 696
Saamiset konserniyrityksiltä 0 7 758
Muut saamiset 270 622 244 019
Siirtosaamiset 9 727 772 601 950
 2 790 840 2 552 424
 
Rahat ja pankkisaamiset  5 208 867 6 548 142
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  7 999 706 9 100 566
 
Vastaavaa yhteensä  26 340 744 27 530 237

 

 

Liite 31.12.2018 31.12.2017
VASTATTAVAA
 
OMA PÄÄOMA 10
Osakepääoma 2 000 000 2 000 000
Sijoitetun muun oman pääoman rahasto 6 433 796 10 033 796
Edellisten tilikausien voittovarat 1 527 450 426 100
Tilikauden voitto/tappio 2 970 916 2 201 450
 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 932 162 14 661 346
 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 11 5 610 195 5 570 701
 
VIERAS PÄÄOMA 12
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 948 270 677 721
Muut velat 833 400 830 738
Siirtovelat 6 016 718 5 789 732
7 798 388 7 298 191
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 798 388 7 298 191
 
Vastattavaa yhteensä 26 340 744 27 530 237