Rahoituslaskelma

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut 40 058 764 38 040 926
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 163 658 122 615
Maksut liiketoiminnan kuluista -33 951 474 -32 419 143
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 6 270 948 5 744 398
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 704 -6 403
Saadut korot liiketoiminnasta 1 465 4 461
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 6 270 709 5 742 455
Maksetut välittömät verot -757 681 -297 529
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 5 513 028 5 444 926
 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 312 404 -2 146 924
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 160 200 107 680
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -2 152 204 -2 039 245
 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0 -470 833
Oman pääoman muutos -3 600 000 0
Osingonjako -1 100 100 -4 000 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -4 700 100 -4 470 833
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys +, vähennys – -1 339 276 -1 065 152
 
Rahavarat tilikauden alussa 6 548 142 7 613 294
Rahavarat tilikauden lopussa 5 208 867 6 548 142