Finnpilot vuosiraportti 2020

SIDOSRYHMÄT JA ODOTUKSET

Asiakkaiden, omistajan ja yhteistyökumppaneiden odotuksiin on kyettävä vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa. Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet selvitetään aktiivisen vuoropuhelun kautta. Asiakkuuksien hoitamista varten on laadittu sidosryhmäkohtaiset suunnitelmat, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tärkeimmät sidosryhmämme

Finnpilotin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, omistaja, viranomaiset, päättäjät, paikallisyhteisöt, alihankkijat, media ja suuri yleisö. Toimintamme vaikuttaa epäsuorasti myös esimerkiksi saariston asukkaisiin ja merellä liikkuviin huviveneilijöihin. Sidosryhmät odottavat Finnpilotilta palvelun jatkuvaa kehittämistä, aktiivista yhteistyötä sekä vastuunäkökulmien huomioimista kaikessa toiminnassa.

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Aluksille tekemämme kyselyn perusteella asiakkaamme olivat tyytyväisiä Finnpilotin tarjoamiin palveluihin vuonna 2019. Joka toinen vuosi toteutettavaa asiakas- ja sidosryhmätutkimusta ei tehty 2019.

Asiakkaina varustamot ja satamat, omistajana valtio

Suorat asiakkaamme ovat pääosin ulkomaisia varustamoja, jotka hyötyvät palveluistamme liikennöinnin sujuvuutena ja turvallisuutena niin väylillä kuin satamissakin. Meklarit ovat varustamojen Suomessa toimivia asiamiehiä, jotka hoitavat luotsintilaukset ja rahaliikenteen.

Satamat ovat välillisiä asiakkaitamme ja tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lastien on päästävä satamiin ja satamista ulos luotettavasti ja ilman viivytyksiä. Pyrimme siihen, että satamilla ja Finnpilotilla on yhteinen tilannekuva luotsauspalvelujen kehittämistarpeesta. Helposti saatavilla olevat ja kustannuksiltaan järkevät luotsauspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä myös Suomen teollisuudelle ja ulkomaankaupalle, jonka palveluksessa olemme. Luotsauspalvelumme turvaavat omalta osaltaan kuljetusketjun kitkattomuuden ja kustannustehokkuuden. Kansainvälinen hintavertailu osoittaa, että luotsausmaksumme lukeutuvat Itämeren alueen edullisimpiin.

Suomen valtio on paitsi 100-prosenttinen omistajamme myös keskeinen sidosryhmämme. Sen pitää pystyä luottamaan siihen, että hoidamme erityistehtävämme vastuullisesti niin talouden, ympäristön kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta. Meriliikenteen onnettomuuksia estäessään luotsaus tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.

Finnpilotin strategiaa päivitetään vuosittain. Yksi osa strategiaa ovat sidosryhmäkartoitus ja sidosryhmien odotusten tarkastelu.

Toimimme eettisesti ja kunnioitamme sopimuksia

Pyrimme meille asetettuihin tavoitteisiin arvojemme mukaisesti ja eettisesti eli oikeaksi katsotulla tavalla. Tapamme toimia kertoo, millainen yhteisö olemme. Toimintaamme ohjaavat oikeudet ja velvollisuudet on linjattu Finnpilotin Code of Conductissa.

Yhtiö ja sen palveluksessa olevat henkilöt eivät ota vastaan laittomia etuuksia tai lahjuksia. Finnpilot ei ota puoluepoliittisesti kantaa eikä estä työntekijöitänsä osallistumasta yhteiskunnalliseen toimintaan, jääviyssäännökset huomioiden.

Kunnioitamme ja noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomessa voimassa olevia lakeja, sopimuksia ja määräyksiä. Kirjanpidossa ja taloudellisessa raportoinnissa noudatamme voimassa olevia kirjanpitoperiaatteita ja normeja. Huolehdimme siitä, että taloudelliset raportit ovat oikeat ja täsmälliset, ja että viestimme niistä selkeästi ja läpinäkyvästi.