Finnpilot vuosiraportti 2020

RAPORTOINTIPERIAATTEET

Vuosiraporttimme on suunnattu erityisesti keskeisille sidosryhmille, joita ovat muun muassa yhtiön asiakkaat, oma henkilöstö ja omistaja. Heidän kannaltaan tärkeitä ovat varsinkin yrityksen talouteen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät kuvaukset ja tunnusluvut.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Muille sidosryhmille raportti pyrkii kertomaan luotsauspalvelujen vaikuttavuudesta ja merkityksestä nyky-yhteiskunnassa sekä yhtiön toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Toivomme vuosiraporttimme palvelevan myös päätöksentekijöitä ja tavallisia kansalaisia. Avaamme raportissa luotsauksen myönteisiä vaikutuksia niin taloudelliselle hyvinvoinnille kuin ympäristönsuojelullekin.

Finnpilot Pilotage Oy noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan valtion omistajaohjauksen laatimaa raportointimallia, joka on julkaistu valtioneuvoston vuonna 2011 antaman periaatepäätöksen yhteydessä. Listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille tarkoitettua ohjeistusta täydentää vuonna 2016 annettu suositus.

Olemme raportoineet yritysvastuusta vuodesta 2012 alkaen. Tunnuslukujen osalta olemme keskittyneet raportoimaan kaikille raportoiville valtionyhtiöille yhteiset pakolliset tunnusluvut. Täydentäviä ja valinnaisia tunnuslukuja sekä kuvauksia on liitetty mukaan siltä osin kuin tiedot ovat yhtiön toiminnan kannalta olennaisia.

Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportti koskee vuotta 2019 ja Finnpilot Pilotage Oy:tä. Finnpilotin yhdessä Arctia Oy:n kanssa omistaman tytäryhtiön, Ice Advisors Oy:n, lukuja ei ole mukana raportissa.

Raportissa on annettu vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta, mikäli se on laskentateknisesti ollut mahdollista.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Talouden tunnusluvut on laskettu Suomen kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edellyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) sen mukaan kuin valtioneuvoston kanslian periaatepäätös edellyttää.

Verojalanjäljen raportointi perustuu valtion omistajaohjauksen antamaan ohjeistukseen, joka on laadittu valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointia varten.