Finnpilot vuosiraportti 2020

KEHITTYMISTÄ TUKEVA TYÖNANTAJA

”Finnpilot Pilotage Oy oli vuonna 2019 tavoittelemassa Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustusta ja henkilöstötutkimuksemme hyvillä tuloksilla saimme tunnustuksen heti ensimmäisenä vuonna. Saamme tutkimuksella arvokasta, vertailukelpoista tietoa työntekijöiden hyvinvoinnista ja viihtymisestä työpaikalla.” kertoo Finnpilotin henkilöstövastaava Anne Jänisvaara

Kehitämme jatkuvasti työpaikkaamme, ja tutkimuksen tulokset kertovat, että olemme onnistuneet kehitystyössä. Saamamme tunnustus motivoi meitä myös jatkossa tekemään työtä henkilöstön hyvinvoinnin puolesta. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain tehtävällä henkilöstötutkimuksella. Vuonna 2019 uudeksi tutkimuksen toteuttajaksi valittiin Corporate Spirit. Tutkimukseen vastasi 81,3 % koko henkilöstöstä. Näin kattavaa tietoa henkilöstön työtyytyväisyydestä emme ole koskaan ennen saaneet.

Henkilöstötutkimuksen tulos oli kokonaisuutena hyvä. Työntekijöiden sitoutuneisuus ja omistautuneisuus työhön ylittävät selvästi vertailukohdan eli mittauksessa määritellyn Suomen yleisnormin. Myös johtamis- ja suorituskykyindeksi ylittivät vertailunormin.

Finnpilot sai tutkimuksen tekijän luokituksen AA, jonka nojalla yhtiö on oikeutettu käyttämään Suomen innostavimmat työpaikat -tunnusta. Työnantajalle annettua kokonaisarvosanaa on mitattu asteikolla 1-6 ja vuoden 2019 tutkimuksessa kokonaisarvosana oli 4,6 (4,7 vuonna 2018).

Henkilöstötutkimuksen tulokset kertovat sitoutuneista ja omistautuneista työntekijöistä

Koko yhtiön tasolla työnantajakuva, johtamiskulttuuri ja toimintakulttuuri koettiin hyviksi. Vastausten perusteella yhtiössämme tehdyt muutokset on toteutettu hyvin. Yhtiössä kuullaan henkilöstöä tehtäessä heitä koskevia päätöksiä. Finnpilotin arvot koetaan tavoittelemisen arvoisina. Myös henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen oltiin tyytyväisiä.

Työyksikkötasolla kehitettävää nähtiin erityisesti viestinnässä ja osallistamisessa. Henkilöstö haluaisi päästä osallistumaan nykyistä enemmän toiminnan kehittämiseen. Esimiehiltä kaivattaisiin myös nykyistä enemmän palautetta.

Esimiehet suorittivat henkilöstötutkimuksen jälkeen verkkokoulutuksen, jossa ohjeistettiin, miten henkilöstötutkimuksen tulokset tulisi käydä läpi luotsausalueittain. Henkilöstötutkimuksen purkutilaisuuksissa pyrittiin löytämään eritasoisia kehittämiskohteita sekä erityisesti ratkaisuja havaittuihin ongelmakohtiin.

Vuoropuhelulla tärkeä rooli henkilöstön hyvinvoinnissa

Henkilöstökyselyn lisäksi työntekijöiden tyytyväisyyttä seurataan aktiivisessa vuoropuhelussa. Määritelty vuoropuhelun muoto ovat vuosittain käytävät kehityskeskustelut. Henkilöstötutkimuksen tuloksista selvisi, että kehityskeskustelun käyneet henkilöt olivat kaikilla osa-alueilla tarkasteltuina tyytyväisempiä työhönsä kuin ne, jotka eivät olleet käyneet kehityskeskustelua.

Vuonna 2020 sekä henkilöstöä että esimiehiä tullaan jälleen kannustamaan kehityskeskustelujen käymiseen. Keskustelu on työntekijöiden oikeus ja esimiesten keskeinen työväline heidän esimiestyössään. Esimiehille tarjotaan Finnpilotin sisäistä kehityskeskusteluvalmennusta.

Toimintakulttuurikartoituksen tulokset kertovat hyvää työyhteisömme kehityksestä

Henkilöstökyselyn lisäksi vuonna 2019 toteutettiin toista kertaa Finnpilotin toimintakulttuurikartoituskysely. Ensimmäinen kysely järjestettiin vuonna 2017. Seurantatutkimuksen avulla haluttiin selvittää, onko toimintakulttuuri kehittynyt kahden vuoden aikana oikeaan suuntaan ja kuinka hyvin muutoksen liikkeelle laittamisessa on onnistuttu.

Tutkimukseen vastasi 59 prosenttia kutsutuista vastaajista, joissa olivat edustettuina Finnpilotin johto, esimiehet, hallinto ja luotsinvälitys. Tutkimustulosten mukaan 76 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Finnpilotin toimintakulttuuri on muuttunut viimeisten kahden vuoden aikana parempaan suuntaan. Toimintakulttuurikartoituksen mittarina käytetään toimintakulttuuri-indeksiä, joka oli noussut kaikkien vastaajien tuloksissa ollen nyt 2,70 (2,61 vuonna 2017).

Vastaajat saivat avoimissa vastauksissa kertoa, miten uudet, vuonna 2019 päivitetyt arvot näkyvät toiminnassamme tällä hetkellä. Lähes kaikissa vastauksissa mainittiin turvallisuus, johon yhtiössä on panostettu viime vuosina. Turvallisuutta pidettiin myös ehdottomasti arvoista tärkeimpänä. Lisäksi mainintoja sai luottamus, joka näkyi esimerkiksi avoimempana johtamisena ja esimiehen suunnalta tulevina joustoina.

Koulutusjärjestelmämme kehittyy

Finnpilotin sisäisen koulutusjärjestelmän, Finnpilot Akatemian, rakentamista jatkettiin vuonna 2019 ja jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka huomioi eri henkilöstöryhmien tarpeet työuran eri vaiheissa ja tukee henkilöstön osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Teknologisen murroksen keskellä korostuu uusien asioiden oivaltaminen ja soveltaminen, johon haluamme sisäisellä koulutusjärjestelmällämme vastata.

Vuoden 2019 aikana henkilöstömme osallistui yhteensä 350 koulutuspäivään, joiden aiheina olivat esimerkiksi pelastautumisharjoittelu, ensiapu, tulityö, ajoharjoittelu ja putoamissuojaus. Vuoden 2019 alussa toteutettiin ensimmäisen kerran talvimerenkulkumoduuli eli jäämoduuli, jonka tavoitteena on varmistaa hyvä jäissä ajamisen osaaminen kaikille luotseille ja luotsikutterinhoitajille.

Sisäisenä koulutuksena järjestämme kaksi kertaa vuodessa esimiespäivät. Vuonna 2019 kevään esimiespäivillä keskityttiin asiakkuuksien hallintaan ja kehittämiseen. Syksyn esimiespäivien teemana olivat puolestaan esimiestyön kehittäminen ja työturvallisuusasiat. Teemoilla pyrittiin vastaamaan henkilöstökyselyn tuloksista esiin nousseisiin ongelmakohtiin ja toisaalta vahvistamaan työturvallisuutta, joka on sisällytetty arvoihimme.

Koulutusjärjestelmää pohdittiin paitsi sisäisenä kehitystyönä myös työryhmässä, johon kuuluvat Finnpilotin edustajien lisäksi Luotsiliiton, Traficomin ja merenkulkuoppilaitosten edustajat.

Uudet järjestelmät tuovat koulutus- ja turvallisuustietoihin seurattavuutta ja helpottavat kehittämistä

Vuoden 2019 keskeisenä kehittämiskohteena olivat uusien järjestelmien kilpailutus ja hankinta, jotka tulevat vuonna 2020 valmistuessaan helpottamaan ja selkeyttämään henkilöstön koulutus- ja turvallisuusseurantaa.

Uusi HR-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden koota koulutustiedot yhteen järjestelmään ja seurata henkilöstön kehittymistä yhä tavoitteellisemmin. Uusi sähköinen ja sovelluksena toimiva poikkeamailmoitusjärjestelmä puolestaan mahdollistaa turvallisuuteen ja muuhun toimintaan liittyvien poikkeamatietojen helpomman ilmoittamisen, niihin vastaamisen, eteenpäin lähettämisen ja seurannan. Kolmantena uutena järjestelmänä saamme kemikaalitiedoille oman sähköisen järjestelmän 2020 kevään aikana.

Useiden uusien järjestelmien käyttöönotto vaatii henkilöstöltä paneutumista ja uusien sähköisten työkalujen opettelua. Järjestelmien avulla on tarkoitus helpottaa käytännön työtä, kerätä ketterämmin tietoa ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi.