Finnpilot vuosiraportti 2020

ETÄLUOTSAUKSEN KEHITTÄMISHANKKEET

Vuosi oli monella tapaa merkittävä etäluotsausasioiden kannalta. Sitä voidaan pitää etäluotsaukseen tarvittavan datan ja teknologian määrittelyyn tähdänneenä vuonna, kun taas vuosi 2020 tulee olemaan etäluotsauksen operatiivisen prosessin kehittämisen vuosi. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Finnpilot sai vuoden aikana lukuisia yhteydenottoja eri toimijoilta, joiden kanssa käytiin keskusteluja siitä, miten etäluotsausta voidaan jatkossa yhdessä kehittää. Etäluotsauksesta tuli monille korkeakouluille sekä yrityksille kiinnostava kehityskohde. Siinä nähtiin konkreettisempia toteutumisen mahdollisuuksia lyhyemmällä aikavälillä, kuin mitä aikaisemmin yrityksissä ja korkeakouluissa suunnitellut autonomiset laivat olivat tuoneet.

Luotsauslain muutos

Merkittävin yksittäinen asia oli 1.2.2019 voimaan tullut luotsauslain muutos, jossa etäluotsaus mahdollistettiin. Laki määrittelee etäluotsauksen olevan toimintaa, jossa luotsi luotsaa alusta muualla kuin luotsattavassa aluksessa. Laki ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miten luotsi tämän tekee. Sen sijaan laki määrittelee, miten Finnpilot voisi hakea lupaa etäluotsaukseen Traficomilta:

“Etäluotsauslupaa koskevassa hakemuksessa on kuvattava etäluotsauksessa käytettävät menetelmät, tekniikka ja toimintamallit, keinot ympäristön ja alusliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi ja riskienhallinnaksi, etäluotsausväylät tai väylän osat ja etäluotsauksessa käytettävä henkilöstömäärä sekä nimettävä etäluotsauksesta vastaavat henkilöt. Hakemuksessa on annettava tarvittavat tiedot etäluotsaustoiminnasta ja sen vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä seikoista lupahakemuksen arvioimiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää asiaan liittyviä selvityksiä. Liikenne- ja viestintävirasto myöntää luvan etäluotsaukseen, jos toiminta täyttää tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.” (16 b §)

Tämän pykälän pohjalta Finnpilot on ohjannut omaa ja sidosryhmien toimintaa siihen suuntaan, että edellytykset etäluotsaushakemuksen jättämiseksi olisivat olemassa.

Lakiteksti kokonaisuudessaan (Finlex)

Finnpilot on mukana edistämässä etäluotsaukseen liittyviä hankkeita

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin kolmea tutkimushanketta, jotka liittyvät läheisesti etäluotsaukseen. Tutkimushankkeiden ohella tai osana niitä on tekeillä väitöskirjoja, jotka käsittelevät etäluotsausta.

One Sea -ekosysteemin Sea4Value-tutkimusprojektin kanssa Finnpilot tavoittelee etäluotsauksen riskianalyysejä ja mahdollisuutta kokeilla uusia tiedonsiirtotekniikoita.

ISTLab on puolestaan Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä projekti, jossa Finnpilot on mukana ohjausryhmän jäsenenä ja osallistuu hankkeen työpajoihin. ISTLab-hankkeen osana syntyi vuonna 2019 etäluotsauspisteen karkea prototyyppi. Finnpilot saa hankkeesta tietoa paikannus- ja olosuhdetietojen käyttämisestä sekä kehittämisestä.

Kolmantena projektina on Novian/Aboa Maren MasterSim-simulaattorikehityshanke, jossa Finnpilot on partnerina Finferriesin ja Kongsbergin ohella. Hankkeessa on tarkoitus luoda etäoperointiympäristö, joka kytketään olemassa olevaan laivasimulaattoriin. Hankkeessa on jo syntynyt kuvauksia etäluotsausprosessin eri vaiheista.

Hankkeista saatavat tulokset

Hankkeissa tehtävien kokeilujen ja tutkimustyön tarkoituksena on vastata lupahakemuksen vaatimuksiin, jotka liittyvät käytettävien menetelmien, tekniikoiden ja toimintamallien sekä riskienhallinnan kuvaamiseen. Kokeilut ovat pääosin simulaattoriharjoituksia, mutta tavoitteena on järjestää myös käytännön kokeita laivan kanssa.

Kokeiluiden avulla Finnpilot pääsee tarkentamaan, mitä tietoa etäluotsi tarvitsee, miten ja koska sitä tulisi olla saatavilla ja minkälaiset vaatimukset se asettaa esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmille. Tätä informaatiota tarvitaan, jotta myöhemmin on mahdollista toteuttaa etäluotsauksen vaatiman tekniikan hankinta sekä tarkentaa palvelumäärittelyjä. Riskianalyysit ja toimintakuvaukset ovat ehdottoman tärkeitä, jotta palvelun turvallisuutta voidaan järjestelmällisesti arvioida. Pohjatyötä tehdään hankkeissa ja jatketaan koko lupahakemusprosessin ajan.

Etäluotsauksen kehittämisessä tarvitaan luotsien osaamista

Käytännön tekemiseen, kuten kokeiluihin ja määrittelyjen laatimiseen, tarvitaan luotsien osaamista. Teknologiakehitys ei yksinään riitä. Yhtiön on varmistettava, että etäluotsauksen prosessi on turvallinen ja varmennettu. On tärkeää, että etäluotsien tehtävään tarvittavat menettelyt ja koulutus on luotu ja testattu yhdessä henkilöstön kanssa.

Vaikka etäluotsauksen kehittämisen tavoite on tällä hetkellä etäluotsausluvan hakeminen, Finnpilot saa kehitystyöstä hyötyjä toimintaansa jo kehityksen aikana. Kehitystyön avulla Finnpilot voi saada käyttöönsä esimerkiksi parempia olosuhdetietoja ja kehittyneempiä sääennusteita.

Kokonaisuutena on Finnpilotin kannalta hyödyllistä, että toiminnan prosesseja kuvataan ja tehdään riskianalyysejä. Kuvausten ja analyysien avulla pystytään paremmin arvioimaan, onko Finnpilotin toiminnassa mukana sellaista tekemistä, jonka automatisoinnista on jatkossa hyötyä.