Yritysvastuun raportointimalli

Yritysvastuun raportointi valtio-omisteisille yhtiöille tarkoitetun raportointimallin mukaisesti

Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

Visio, missio ja arvot 1
Visio, missio ja arvot 2
Yritysvastuun pääteemat
Yhtiön johtaminen
Hallituksen jäsenet
Johtoryhmän jäsenet
Johdon palkitseminen
Sidosryhmät
Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun johtaminen
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä avaintunnusluvut 1
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä avaintunnusluvut 2
Valtiolta saatu tuki (Saimaa)

Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka
Esimiestoiminnan kehittäminen
Henkilöstötavoitteet ja tulokset 1
Henkilöstötavoitteet ja tulokset 2
Henkilöstön määrä
Henkilöstön jakaumat (tehtävät ja alueet)
Työsuhteiden laatu
Vaihtuvuus, eläköityminen ja työsuhteiden päättyminen
Ikärakenne tehtävittäin ja keski-ikä
Tasa-arvo ja sukupuolijakaumat
Palkitseminen
Osaamisen kehittäminen ja koulutus 1
Osaamisen kehittäminen ja koulutus 2
Osaamisen kehittäminen ja koulutus 3
Työhyvinvointi 1
Työhyvinvointi 2
Henkilöstötyytyväisyys 1
Henkilöstötyytyväisyys 2
Työterveys ja turvallisuus 1
Työterveys ja turvallisuus 2
Tapaturmat (lukumäärät ja taajuus) 1
Tapaturmat (lukumäärät ja taajuus) 2

Ympäristö

Kuvaus tärkeimmistä ympäristövaikutuksista
Ympäristötunnusluvut

Yhteiskunta

Ihmisoikeudet, poliittinen vaikuttaminen ja kilpailu

Tuotevastuu ja hankinnat

Asiakastyytyväisyys
Markkinointiviestintä (luotsausmaksut)
Hankintaperiaatteet ja -politiikat

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Raportointiperiaatteet