Vastuullisuuden johtaminen ja olennaisuus

Yritysvastuu on tärkeä osa Finnpilotin strategiaa ja liiketoimintaa. Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä sidosryhmämme odottavat toimintamme olevan erityisen avointa ja läpinäkyvää. Nämä odotukset haluamme paitsi täyttää, myös ylittää.

Yritysvastuun johtaminen Finnpilotissa

Meille yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiimme.

Finnpilotin johtoryhmä ja hallitus ovat sitoutuneet yritysvastuuseen, ja vastuullisuus on integroitu osa toimintakulttuuriamme. Pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnassa alan vastuullisena toimijana ja aktiivisena keskustelijana. Toteutamme yhteiskuntavastuuta huolehtimalla yhtiön taloudellisesta tuloksesta, mutta myös monin muin tavoin. Noudatamme toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä, kehitämme aktiivisesti ympäristötavoitteitamme ja niiden mittaamista sekä seuraamme vastuullisuustavoitteidemme toteutumista. Turvallisuustyömme on systemaattista. Suunnittelemme toimintaamme pitkällä tähtäimellä ja arvioimme sitä kriittisesti. Laatujohtaminen ja jatkuva asioiden kehittäminen ovat osa työrytmiämme ja -tapaamme.

Vastuullisuuden pääteemat

Osana vuosiraporttia Finnpilot raportoi yritysvastuunsa olennaisista näkökohdista viiden pääteeman kautta:

Turvallisuutta vaativille väylille >>
Finnpilotin perustehtävä on luotsaus, jonka vaikuttavuus takaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden sekä huoltovarmuuden.

Kehittymistä tukeva työnantaja >>
Henkilöstön osaaminen määrittää palvelun laadun. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat taustatekijät, joiden varassa vaativaa palvelutehtävää toteutetaan. Finnpilot haluaa olla hyvä työnantaja.

Vastuullinen palveluntarjoaja >>
Yhtiön keskeiset sidosryhmät ovat varustamot, laivanselvittäjät eli meklarit ja satamat. Ne odottavat palvelun jatkuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat henkilöstö, omistaja, asiakkaat, viranomaiset, päättäjät, paikallisyhteisöt, alihankkijat, media ja suuri yleisö.

Työtä ympäristön hyväksi >>
Luotsaus ennaltaehkäisee ympäristöonnettomuuksia ja suojelee saariston ekosysteemejä. Yrityksen oman toiminnan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan.

Yhteiskunnallinen vastuu >>
Yhteiskunta odottaa valtionyhtiön raportoinnin olevan avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen tulee toimia kustannustehokkaasti ja tehdä vastuullisia hankintoja. Hinnoittelun pitää olla selkeää ja vastata kustannuksia.

Olennaisuus

Vuonna 2018 tunnistimme toimintamme merkittävimmät vastuullisuusnäkökohdat olennaisuusanalyysin avulla. Olennaisuutta arvioitiin toisaalta Finnpilotin oman liiketoiminnan ja toisaalta yhtiön sidosryhmien kannalta.

Olennaisuusmäärittely aloitettiin riippumattoman yritysvastuun asiantuntijan, Mitopro Oy:n, vetämässä työpajassa, johon Finnpilotin johto osallistui.

Päivitetyssä olennaisuusanalyysissa merkittävimmiksi vastuullisuuden näkökohdiksi määriteltiin:

  • luotsauksen tuottama turvallisuus,
  • asiakaskeskeinen toimintatapa sekä
  • ympäristöhaittojen ehkäisy.

Sidosryhmämme arvioivat olennaisuusanalyysin tuloksia osana vuoden 2018 asiakas- ja sidosryhmätutkimusta. Lue lisää sidosryhmien arvioista >>