Finnpilot vuosiraportti 2020

HENKILÖSTÖ

ETUSIJALLA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia

Finnpilotissa on kattava työterveyshuolto, joka tukee henkilöstöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin. Finnpilotin työterveyshuoltoon sisältyvät lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja vapaaehtoinen sairaanhoitopalvelu sairauksien varalta. Työterveyshuoltomme tavoitteena on tarjota kaikille työntekijöillemme terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä varmistaa työyhteisön hyvinvointi. Päämääränä on ennaltaehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja työtapaturmia sekä ylläpitää henkilöstömme työ- ja toimintakykyä samoin kuin työssä jaksamista.

Laivaväenlääkärintodistuksella varmistetaan henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön. Ilman voimassaolevaa todistusta tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin siihen myöntämää poikkeuslupaa ei voi työskennellä luotsina tai luotsikutterinhoitajana. Viime vuosina hyväksyttävän todistuksen saamisen ehdot ovat tiukentuneet ja sen myötä myös poikkeusluvat ovat lisääntyneet Finnpilotin henkilöstöllä.

Työkykyä uhkaaviin ongelmiin on tärkeää tarttua ajoissa. Lääkärintarkastuksen yhteydessä on mahdollisuus tehdä myös fyysistä toimintakykyä mittaava testi. Finnpilot tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja kannustaa henkilöstöä ottamaan ajoissa yhteyttä omaan työterveyslääkäriin, jos terveydentilassa on tapahtunut muutoksia. Molemminpuolisen yhteistyön avulla voidaan parhaassa tapauksessa välttyä kokonaan laivalääkärintodistuksen poikkeusluvan odotukselta ja sairauslomilta.

Tavoitteena työkyvyn ylläpitäminen koko työuran ajan

Henkilöstömme keski-ikä on yli 50 vuotta, mikä korostaa työhyvinvoinnin ja työkyvystä huolehtimisen merkitystä. Finnpilot tukee yhteisöllistä työhyvinvointia ja liikunnan harrastamista maksamalla henkilöstön osallistumismaksuja erilaisiin liikuntatapahtumiin sekä tukemalla henkilöstön liikkumista vuosittaisella virikerahalla. Vuonna 2019 henkilöstön jäseniä osallistui yhdessä viiteen erilaiseen juoksutapahtumaan.

Finnpilotin yhtenä strategisena hankkeena on  tunnistaa kenoja työkyvyn ylläpitämiseen koko työuran ajan sen eri vaiheissa. Hankkeessa käytetään apuna työterveyshuollon ja työeläkevakuutusyhtiön osaamista. Hankkeen toteuttamisen suunnittelu käynnistettiin joulukuussa 2019 ja hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana.

BoatWeb mahdollistaa kutterinhoitajien lepoaikojen seurannan paikasta riippumatta

Luotsaus on epäsäännöllistä vuorotyötä, joka kuormittaa tekijäänsä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Jotta työssä jaksaisi, on palauduttava ja levättävä riittävästi. Luotsiasemilla työ rytmittyy viikko töissä, viikko vapaalla -vuorottelulla. Työviikoilla säännölliselle levolle on pyritty järjestämään laadukkaat olosuhteet.

Työaikaseurantajärjestelmä BoatWeb otettiin käyttöön kaikille kutterinhoitajille keväällä 2019. Työ- ja lepoaikojen kirjaaminen on mobiilisovelluksella entistä yksinkertaisempaa ja ennen kaikkea paikasta riippumatonta. Henkilöstöltä saadun palautteen mukaan työaikojen kirjaaminen BoatWebissä on helppoa. Puhelimella työtehtävien merkitseminen on koettu huomattavasti yksinkertaisemmaksi kuin tietokoneella tehtävä kirjautuminen. Hyödylliseksi on koettu, että lepoaika näkyy reaaliajassa ja sovellus kertoo, kun lepoaika on täynnä.

Luotsinvälityksen kehittäminen

Luotsinvälitykseen perustettiin lokakuun alusta uusi päällikön tehtävä. Luotsinvälityksen päällikkö toimii koko luotsinvälityksen esimiehenä ja johtaa vuoroesimiehistä muodostuvaa vastuutiimiä. Uuden päällikön keskeisenä tehtävänä on kehittää luotsinvälityksen toimintaa ja Finnpilotin luotsausprosessia sekä osallistua sidosryhmäyhteistyöhön.

Lisäksi luotsinvälityksessä käyttöönotettiin keväällä 2019 uusi palkkausjärjestelmä. Uuden palkkausjärjestelmän tavoitteena on luoda puitteet kannustavalle, tasapuoliselle ja oikeudenmukaiseksi koetulle palkkapolitiikalle sekä tukea johtamista. Luotsinvälittäjien palkka muodostuu tehtävän vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.