Finnpilot vuosiraportti 2020

HALLINNOINTI

HALLINNONTIPERIAATTEET

Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja luotsausasetuksessa.

Finnpilotin hallinnointiperiaatteet määritellään hallinnointiohjeessa. Ohjeessa on otettu huomioon yleinen Corporate Governance –normisto, Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema hallinnointikoodi, Keskuskauppakamarin julkaisema suositus listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämisestä sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen ohjeistus. 

Omistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain nojalla kuuluvista asioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Finnpilotin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiö, yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Finnpilotilla ei ole tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavia liiketoimia lähipiirin kanssa.

Finnpilot omistaa 60 % meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice Advisors -yhtiöstä.

Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot

Finnpilotin henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioerä määräytyy henkilöstörahastolain mukaisesti pääosin yhtiön tulosten perusteella ja siirretään henkilöstörahastoon. Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että yhtiö saavuttaa sille asetetut tulos-, turvallisuus- ja palvelutasotavoitteet. Tulostavoitteen toteuma-aste määrää tulospalkkion suuruuden.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta. Järjestelmän piiriin kuuluvat yksiköiden johtajat sekä toimitusjohtaja. Palkkion maksamisen kynnysehdot ovat yhteneväiset henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän kanssa. Yleisten tavoitteiden lisäksi johdon tulospalkkion määrä on riippuvainen mm. luotsausmaksujen kansainvälisestä hintavertailusta, henkilöstötyytyväisyyden kehittymisestä sekä yksikön johtajille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiojärjestelmien kynnysehdot vahvistaa Finnpilotin hallitus ja ne ovat voimassa vuoden kerrallaan.

Tilinpäätökseen ei ole kirjattu tulospalkkiovarausta, koska yhtiö ei saavuttanut maksamisen kynnysehdoksi asetettua tulostavoitetta. Vuoden 2019 osalta maksettiin vuonna 2020 tulospalkkiota yhteensä 186.000 euroa.

Maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2020

– Hallitus 98 000 euroa (vuonna 2019: 100 429 euroa)
– Toimitusjohtaja 184 594 euroa (vuonna 2019: 180 597 euroa)
– Muu johtoryhmä 473 256 euroa (vuonna 2019: 469 903 euroa)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin


HALLITUS

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi se ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoiminnalliset päätökset. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla Finnpilotin toimialan, johtamisen tai liiketalouden asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Hallitus on asettanut toimintansa tueksi henkilöstö- ja tarkastusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet on lueteltu hallituksen toimintakertomuksessa. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan lähin esimies. 

Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yhdeksän kertaa ja hallituksen valiokunnat yhteensä yhdeksän kertaa. Maaliskuusta alkaen kokoukset pidettiin koronapandemian vuoksi etäkokouksina. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96,3.

Seija Turunen

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
s. 1953, kauppatieteiden maisteri, hallitusammattilainen

 • Hallituksessa vuodesta 2015
 • Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013
 • Finnsteve-yhtiöt (osa Finnlines-konsernia), toimitusjohtaja 2010–2013
 • Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007
 • Traffic Management Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Elisa Oyj, hallituksen jäsen
 • Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen

Markus Katara

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1982, KTM, OTM

 • Hallituksessa vuodesta 2018
 • Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, neuvotteleva virkamies 2018–
 • Asianajotoimisto Castrén & Snellman, juristi 2014–2015, 2016–2018
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija 2015–2016
 • Outokumpu Oyj, asiantuntija- ja johtotehtävät 2008–2014
 • Gasonia Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Kemijoki Oy, hallituksen jäsen

Tuula-Riitta Markkanen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1958, kauppatieteen tohtori, FM

 • Hallituksessa vuodesta 2017
 • Krita Corporate Identity Oy, Senior Partner, organisaation transformaatio- ja muutosjohtaminen, neuvonantaja ja interim-johtaja
 • Tapio Oy, hallituksen jäsen

Petri Peltonen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1962, tekniikan lisensiaatti

 • Hallituksessa vuodesta 2018
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, alivaltiosihteeri 2016–
 • TEM, osastopäällikkö, 2008–2016
 • KTM, osastopäällikkö, 2007
 • Tekes, johtaja, 1996–2006
 • Business Finland, johtokunta, varapj
 • Ilmastorahasto Oy, hallituksen varapj
 • Sitra, hallituksen jäsen

Hilppa Rautpalo

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1974, OTK, varatuomari

 • Hallituksessa vuodesta 2020
 • Lassila & Tikanoja Oyj, konsernin henkilöstöjohtaja 2020–
 • Arctia Oy, henkilöstöjohtaja 2018–2019
 • Unisport-Saltex Oy, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja 2017–2018
 • Ekokem Oyj, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja 2013–2017
 • Metsä Group, liiketoiminta-alueen lakiasioista vastaava 2000–2007

Kaj Hahtonen

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA
s. 1975, luotsi, itämerenluotsi, merikapteeni AMK

 • Hallituksessa vuodesta 2019
 • Luotsausliikelaitos/Finnpilot Pilotage Oy, luotsi 2007–
 • Neste Oy / Fortum Oil & Gas Oy / Neste Shipping Oy / Aker Yards Oy: merityössä, pääosin kansipäällystössä 1996–2007
 • Finnpilot Pilotage Oy, työsuojeluvaltuutettu 2012–
 • Luotsiliitto ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2010–
 • Netplaza Oy, hallituksen jäsen 2009–2014
 • Suomen Laajakaistapalvelu Oy, hallituksen jäsen 2008–2009

Aki Saartia

HENKILÖSTÖN VARAEDUSTAJA
s. 1975, luotsikutterinhoitaja

 • Hallituksessa vuodesta 2017
 • Finnpilot Pilotage Oy, luotsikutterinhoitaja 2011–
 • Luotsausliikelaitos Finnpilot, luotsikutterinhoitaja 2006–2010

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä vastaa yhtiön toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiimme. 

Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön toiminnasta ja vastaa liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta hallituksen antamien linjausten mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa operatiivissa tehtävissä. 

Finnpilotin johtoryhmän jäseniä ovat henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, kuljetusjohtaja, luotsausjohtaja ja talousjohtaja. Viestintäpäällikkö osallistuu johtoryhmän työskentelyyn. Johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein.

Kuvassa Finnpilotin johtoryhmä: Aki Marjasvaara, Kati Virtanen, Kari Kosonen, Sanna Sonninen ja Timo Siren

Kari Kosonen

TOIMITUSJOHTAJA
s. 1965, diplomi-insinööri, merikapteeni

 • Johtoryhmässä vuodesta 2010
 • Finnpilot Pilotage Oy, toimitusjohtaja 2017–
 • Finnpilot Pilotage Oy, luotsausjohtaja 2011–2017
 • Luotsausliikelaitos Finnpilot, luotsausjohtaja 2010
 • Merenkulkulaitos, VTS-keskuksen päällikkö, ylitarkastaja, toimialapäällikkö, apulaisjohtaja 1996–2010
 • Eri tehtävissä merellä (pääosin kansipäällystössä) 1987–1996
 • Ice Advisors Oy, toimitusjohtaja 2014–2017
 • Ice Advisors Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–

Aki Marjasvaara

KULJETUSJOHTAJA
s. 1978, Master of Engineering (Industrial Management), merikapteeni

 • Johtoryhmässä vuodesta 2014
 • Finnpilot Pilotage Oy, kuljetusjohtaja 2014–
 • Loviisan satama, satamajohtaja 2008–2014
 • Kotkan Satama Oy, turvallisuustarkastaja 2004–2005
 • Merellä II-, I- ja yliperämiehenä 2003 ja 2005–2007

Timo Siren

TALOUSJOHTAJA
s. 1966, kauppatieteiden maisteri

 • Johtoryhmässä vuodesta 2012
 • Finnpilot Pilotage Oy, talousjohtaja 2011–
 • Luotsausliikelaitos Finnpilot, Business Controller 2010
 • Tyco Electronics Finland Oy, Nordic Finance Manager 1996–2010
 • Haka Autorent Oy, hallintopäällikkö 1993–1994
 • Ice Advisors Oy, hallituksen jäsen

Sanna Sonninen

LUOTSAUSJOHTAJA
s. 1970, diplomi-insinööri, merikapteeni

 • Johtoryhmässä vuodesta 2017
 • Finnpilot Pilotage Oy, luotsausjohtaja 2017–
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, osastopäällikkö, johtaja 2010–2017
 • Merenkulkulaitos, osastonjohtaja, kehityspäällikkö, ylitarkastaja 2007–2009
 • VTT, tutkija 2001–2007
 • VTS-keskus, operaattori 2001
 • Neste Shipping, Finnlines Oy, eri tehtävissä merellä (pääosin kansipäällystössä) 1990–2000
 • Ice Advisors Oy, toimitusjohtaja 2017–

Kati Virtanen

HENKILÖSTÖ- JA LAKIASIAINJOHTAJA
s. 1967, varatuomari, OTL

 • Johtoryhmässä vuodesta 2012
 • Finnpilot Pilotage Oy, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja 2016-, henkilöstöjohtaja 2012–2015
 • Suomen lakimiesliitto ry, lakimies, neuvottelupäällikkö 2003–2012
 • Tekniikan akateemisten liitto TEK ry, asiamies 2000–2003
 • Kunta-alan ammattiliitto KTV ry, lakimies 1998–2000
 • Lappeenrannan käräjäoikeus, notaari 1997

RAPORTOINTIPERIAATTEET

Finnpilotin vuoden 2020 raportointikokonaisuus sisältää katsauksen vuoden 2020 toimintaan, yhtiön hallinnon kuvauksen, vastuullisuusraportin sekä tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Tunnuslukujen osalta olemme keskittyneet raportoimaan kaikille raportoiville valtionyhtiöille yhteiset pakolliset tunnusluvut. Täydentäviä ja valinnaisia tunnuslukuja sekä kuvauksia on liitetty mukaan siltä osin kuin tiedot ovat yhtiön toiminnan kannalta olennaisia. Raportissa ja sen taulukoissa on annettu vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta, mikäli se on laskentateknisesti ollut mahdollista. Talouden tunnusluvut on laskettu Suomen kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edellyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) sen mukaan kuin valtioneuvoston kanslian periaatepäätös edellyttää. Verojalanjäljen raportointi perustuu valtion omistajaohjauksen antamaan ohjeistukseen, joka on laadittu valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointia varten.

Vastuullisuusraportissa raportoimme toimintamme vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuusraportoinnin ohjenuorana on käytetty GRI-standardien core-tasoa. Myös vaatimukset valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille on otettu huomioon. Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Talouslukujen osalta esitetyt luvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. 

Raportti koskee vuotta 2020 ja Finnpilot Pilotage Oy:tä. Finnpilotin yhdessä Arctia Oy:n kanssa omistaman tytäryhtiön, Ice Advisors Oy:n, lukuja ei ole mukana raportissa.